Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА НАСГБ ЗА 2009 Г. – 2014 Г.

          На 27 и 28.11.2014 г. в гр. Пловдив, в хотел „Тримонциум“ се проведе Общото отчетно-изборно събрание (ООИС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) за периода 2009 г. – 2014 г. Гости на Общото събрание (ОС) бяха: г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България (СГБ) и почетен член на НАСГБ; г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив; г-жа Рисавка Еленкова, главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“ при район „Централен“ на Община Пловдив, които поднесоха приветствия от името на местните власти. От добрия приятел на българските сляпо-глухи, г-н Гаир Йенсен, президент на Световната федерация на сляпо-глухите, ковчежник на Европейския съюз на сляпо-глухите, председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите и почетен член на НАСГБ, бяха получени най-сърдечни поздрави към всички пълномощници и пожелания за успех на настоящото ООИС на НАСГБ, като той поднесе своите извинения, че този път е възпрепятстван да присъства.

          Първото заседание на ООИС бе открито в 18:00 ч. на 27.11.2014 г. от Димитър Парапанов, председател на НАСГБ и председател на ОС. Участваха избраните 19 пълномощника на ОС на НАСГБ за мандат 2014 г. – 2019 г. Със съвещателен глас участваха председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова и почетният член Васил Панев – председател на СГБ. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на починалите членове на НАСГБ през периода 2009 г. – 2014 г. Съгласно решения на УС на НАСГБ от 2014 г., председателят Димитър Парапанов удостои с отличия на НАСГБ, следните заслужили лица: Тодор Радев – зам-председател на УС на НАСГБ – с „Медал за особени заслуги“ за неговия принос за развитието на НАСГБ и 70-годишния му юбилей; Елена Василева – председател на ТО Хисаря за дългогодишната й всеотдайна работа – с Юбилеен медал „15 години НАСГБ“; Станчо Добрев – председател на ТО Варна – с Юбилеен медал „15 години НАСГБ“ за 80-годишнината му и неговите заслуги към ТО Варна и НАСГБ; Петранка Георгиева – сътрудник на ТО Русе – със „Златна значка на НАСГБ“ за дългогодишната й всеотдайна работа; Георги Динев – сътрудник на ТО Сливен – със „Златна значка на НАСГБ“ за дългогодишната му всеотдайната работа; Фатме Неби – сътрудник на ТО Дулово – със „Златна значка на НАСГБ“, по случай 60-годишния й юбилей и дългогодишната й всеотдайна работа; Димитър Хинев – член на ТУС на ТО на НАСГБ Варна – със „Сребърна значка“ по случай 65-годишнината му и за неговата активна спортна, художествена и организационна дейност.

          След избиране на помощни органи и комисии на ООИС, то протече съгласно предварително обявения и приет дневен ред. Материалите бяха изпратени 17 дни по-рано до пълномощниците на ОС за запознаване и нямаше нужда да бъдат четени отново.

          В точка 1-ва бе обсъден Отчетът на УС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. В него са изложени подробно организационната, социалната, рехабилитационната, културно-масовата дейност, спортът, отдихът и туризмът, издателската и международната дейност. Във всички последвали изказвания се одобри дейността на УС и на председателя на НАСГБ, въз основа на постигнатите успехи за изминалите пет години. Ганка Параскевова предложи да се увеличат средствата за телефонни разходи на ТО, за да се свързват ТУС нормално с членовете и институциите. Боряна Коскина изказа висока оценка за развитието на международната дейност. Васил Панев посочи, че от страниците на списание „Звук и светлина“ е напълно запознат с работата на асоциацията и изтъкна доброто сътрудничество между СГБ и НАСГБ. Задружно двете организации продължават да работят с държавните институции за осигуряването на преводачи по жестов език за глухите и интерпретатори за сляпо-глухите хора. Димитър Парапанов подчерта голямото значение на съвместната дейност между двете близки организации. След прекратяването на изказванията, отчетът бе приет единодушно.

          Във 2-ра точка бе разгледан и приет отчетът на КС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. Величка Великова и Ганка Параскевова изразиха задоволство от работата на председателя на КС Маринка Маринова и сътрудника Нанка Георгиева за отлично проведените ревизии, като им изказаха благодарност за техния труд и лоялно отношение към всички.

          В точка 3-та се обсъди и прие отчетът на НЦРСГ „Хелън Келър“ за периода 2009 г. – 2014 г., който бе определен като изчерпателен. В изказванията на Величка Великова, Маринка Маринова и Калинка Ковачева се подчерта развитието на центъра, благодарение на привличането на младите специални педагози Анна Ройдева, Деян Славов и Елена Атанасова, които много професионално и съвсем по човешки се отнасят към сляпо-глухите потребители, като ги извеждат от изолацията към развитие на способностите им, чрез компютърна грамотност, ориентиране и мобилност, брайл, жестов език и специфични методи на комуникация. Анна, Деян, Елена и компютърният специалист Илия Кърджанов са винаги в помощ за разрешаване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми на сляпо-глухите потребители, както на място в центъра, така и онлайн. Изтъкна се и важността на сградната база и особено на използването на втория етаж, където с помощта на дарители след ремонт бяха обособени стаи за настаняване и кабинети за обучение. В присъствието на г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, с изказвания на Тодор Радев, Димитър Станев, Величка Великова, Маринка Маринова и Димитър Парапанов, се отправи силен апел към общината да не извеждат НАСГБ и НЦРСГ от Източно крило на Детски ясли № 17. Или, ако това не е възможно, поради изтеклия 10-годишен договор за наем, необходимостта от възстановяване на дейността на крилото и подготвен проект за основен ремонт и реновиране на детските ясли – да бъде предоставена друга сграда при същите или по-добри параметри като площ, разпределение и функционалност на помещенията, и на подходящо място в града с достъп до градския транспорт.

          По точка 4-та, след дискусия, бе приета Програмата на НАСГБ за периода 2014 г. – 2019 г. По предложение на Величка Великова, и след обсъждане с изказвания на Тодор Радев и Димитър Парапанов, в програмата, в раздел „ІІІ. Рехабилитационна дейност“, бе добавено: „Да продължи работата с членове на семействата и близките на сляпо-глухите, за подготовка като интерпретатори на сляпо-глухи (в методи за комуникация, включващи превод, описание на заобикалящата среда, водене и придружаване), при амбулаторно, интернатно и надомно обучение, и под формата на семинари. Да бъде подготвена и издадена информационна брошура „Когато сме с хора без зрение и без слух“, където на популярен език да се представят основните начини за контакт и адекватно отношение към сляпо-глухите, и да се разпространи сред ТО и обществените институции и организации.“ Анна Ройдева допълни, че това ще бъде продължение на досегашната дейност по приключения проект през 2013 г. – издадена Методика за обучение на интерпретатори на сляпо-глухи и провеждане от НЦРСГ на първи семинар с учителите от Центровете за социална рехабилитация и интеграция на незрящите.

          В точка 5-та бяха обсъдени и приети с квалифицирано мнозинство изменения и допълнения на Устава на НАСГБ. Предложенията на Комисията по промени в устава бяха пратени 17 дни по-рано до пълномощниците и до всяка ТО. В процеса на обсъждане, всеки член, в който има промяна, се четеше дословно като досега действащ текст, описание на предложената промяна и мотивите за това, както и предложението за конкретен изменен проекто-текст на члена, след което следваше дискусия и гласуване от страна на пълномощниците. Част от промените бяха стилистични и дадоха по-добра редакция на изреченията, а други промени касаеха определени разпоредби на устава. В чл. 2 отпадна записването на конкретен адрес на сдружението като „ул. Весела 30“ и остана само посочването на седалището на НАСГБ като гр. Пловдив. Това се налага поради предстоящата промяна на адреса, без това да е уточнено сега. Спазва се Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който възлага на УС да определи адреса на сдружението, а от ОС се изисква да определи само седалището като населено място, където се намира управлението на сдружението, и само седалището следва да бъде записано в член на устава. В чл. 8 „Членство“, се запазиха минималните критерии за членство в НАСГБ като сляпо-глухо лице, а именно: със 71% или над 71% по зрение и най-малко 45 дБ на по-добре чуващото ухо. Запазиха се досегашните документи за членство: експертно решение (ЕР) от ТЕЛК или НЕЛК, както и аудиограма и протокол от ЛКК по УНГ. В посока на по-голяма гъвкавост бе дадена тежест на ЕР за доказване на слуховата загуба (тъй като ЕР се издава от ТЕЛК, която е на по-високо ниво от ЛКК). Такива разпоредби имаше и в досега действащия устав, но в гласуваната промяна вече по-точно се посочват трите отделни случая на необходими комбинации от документи: ако в ЕР не е споменато изобщо за слуховата загуба, то лицето предоставя аудиограма и протокол от ЛКК по УНГ (като от аудиограмата се изчисляват децибелите, а протоколът удостоверява заключението на ЛКК); ако в ЕР е отбелязана пълна глухота или глухонемота, не са нужни изобщо аудиограма и протокол от ЛКК по УНГ (защото ТЕЛК вече е установил пълната глухота, а аудиограмата не би отчела наличен слух); и третия случай – ако в ЕР е отбелязано наличието на увреждане на слуха (което не е пълна глухота), тогава лицето предоставя аудиограма (за да бъдат изчислени децибелите), без да е необходимо да предоставя и протокол от ЛКК (тъй като лицето се е явило пред по-висшестоящата ТЕЛК и ЕР замества протокола от ЛКК). Имаше дискусия да отпадне изобщо изискването за явяване пред ЛКК по УНГ и предоставянето на протокол, но надделя становището, че аудиограма, която не е издадена от комисия, а само от един лекар, няма същата документална и юридическа стойност, както удостоверяването на зрителното увреждане, което се прави задължително от ТЕЛК. Например, слухови апарати се отпускат от ДСП единствено след явяване пред ЛКК от трима или двама лекари, която удостоверява становището си в своя протокол и описва слуховата загуба в аудиограма. Така се предпазваме от определени корупционни практики. Съществуват проблеми на местна почва, като липса на ЛКК по УНГ във Велико Търново, за които НАСГБ ще настоява пред държавните институции да бъдат отстранени. В чл. 21 бе добавена нова т. 4.1 с ново правомощие на ОС да избира Почетен председател на НАСГБ, за особени заслуги към развитието на НАСГБ. Почетният председател има представителни функции, които се определят от ОС. В чл. 24, съгласно предоставената възможност от ЗЮЛНЦ и подобно на териториалните събрания (ТС), времето за изчакване за кворум на ОС на НАСГБ бе намалено от един час, на половин час. На 28.11.2014 г. от 08:30 ч. бе открито второто заседание на ООИС на НАСГБ, като продължи с чл. 26, т.26 от устава. След оживена дискусия и предложения от Величка Великова, Димитър Станев, Станчо Добрев и др., надделя становището, ТУС на ТО да приемат новите членове и след това да изпращат документите им за утвърждаване от УС на НАСГБ. По този начин ТУС ще бъдат по-свободни в правомощията си, като се запазва последващият контрол на УС, който ще проверява документите и ще утвърждава членовете като окончателно приети, или няма да ги утвърди и ще ги обяви за неприети, ако се констатира непокриване на медицинските критерии за увреждания на зрението и на слуха, съгласно чл. 8 от устава. В чл. 32 бе добавено правото на КС да може да спира незаконосъобразните или несъобразените с устава решения, вкл. и на ТУС и ТС на ТО (освен на УС на НАСГБ) – добавката бе направена съгласно законовата норма, тъй като преди е било пропуснато.

          В чл. 43 се записа изрично, че членският внос остава за ползване в ТО. Това е логично и такава бе досегашната практика, като за яснота бе отразено в устава. Бе обсъдено и предложението на ТО от зона „Югоизточна“: Сливен, Ямбол и Бургас, за добавяне на допълнителни длъжности „кандидат-членове“ на всеки от органите на НАСГБ, като: кандидат-членове на УС, кандидат-пълномощници на ОС, кандидат-членове на ТУС, които да заместват отпаднали такива поради смърт или други причини. Достигна се до становището, че в ЗЮЛНЦ няма такива длъжности и съответно те не биха могли да бъдат съдебно регистрирани. Освен това, ежегодно се провеждат ОС и ТС, на които при необходимост могат да бъдат избирани нови членове на УС, на ТУС и пълномощници на ОС (съгласно Нормата, от ТС или от Зонално събрание).

          По точка 6-та бяха проведени избори на нови ръководни органи на НАСГБ за периода 2014 г. – 2019 г.: Председател на НАСГБ и на УС на НАСГБ: Димитър Парапанов; членове на УС на НАСГБ (5-членен): Тодор Радев, Калинка Ковачева, Соня Захариева и Величка Великова; Председател на КС на НАСГБ: Маринка Маринова; членове на КС на НАСГБ (3-членен): Калинка Стайкова и Димитър Стоянов.

          В точка 7-ма „Разни“, докладва Комисията по жалбите, която разгледа постъпилата жалба от Петко Янков Абаджиев, член на ТО на НАСГБ – Харманли, и констатира: „Жалбата, написана от него изцяло на брайл в обем от 12 листа, под заглавие „Отворено писмо до ОС на НАСГБ“ съдържа дълга поредица от несвързани с реалността твърдения и безпочвени обвинения към множество аспекти на дейността на НАСГБ. Във връзка с тази жалба, Комисията взе следните решения:

          1. На Петко Абаджиев да се изпратят материалите на ООИС на НАСГБ за 2009 г. – 2014 г., с които да му се докаже, че това, което е писал в жалбата, не отговаря изобщо на истината.

          2. Бюджетът на НАСГБ се определя всяка година с Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България, като нито ТУС на ТО, нито УС на НАСГБ, нито КС на НАСГБ, нито ОС на НАСГБ могат да повлияят на решението на Министерски съвет.

          3. Международната дейност на НАСГБ е изцяло свързана с развитието на световното и европейското движение на сляпо-глухите хора, което подпомага и цялостното развитие на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър“ като основни институционални и методически центрове за рехабилитация и обучение на сляпо-глухите и техните близки, работещи за постигане достъпна комуникация, достъпна информация и достъп до заобикалящата среда. Показателят от държавната субсидия „За провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации“, се изразходва както за провеждането на ежегодните Национални празници на специфичните възможности на сляпо-глухите, така и за международни дейности. НАСГБ е била домакин на европейски мероприятия през 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 и 2014 години, а за много от участията на НАСГБ на световни и европейски форуми на сляпо-глухите, разходите са били поемани изцяло или частично от съответните чуждестранни организатори.

          4. Дейността на списание „Звук и светлина“ е единствено с цел да информира членовете на НАСГБ и читателите на списанието, а не да ги манипулира, както се твърди в жалбата.“ ООИС на НАСГБ одобри доклада и решенията на Комисията по жалбите. След изчерпване на дневния ред, ОС бе закрито.

Снежанка Кирчева


ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ационалните организации поставят неотложни проблеми

           Национално представителните организации на и за хора с увреждания (НПОХУ) проведоха срещи в Министерски съвет и в МТСП на 03.12.2014 г. В срещите взеха участие Веска Събева, зам-председател на Националния съвет по интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, както и всички председатели на национално представителни организации, включително и председателят на НАСГБ Димитър Парапанов. Със силната подкрепа на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, председателите на НПОХУ изразиха становища по редица неотложни проблеми на българите с инвалидност. На първо място и много ясно подчертано, държавата не трябва да понижава с 30 лева пенсиите на хората с увреждания от втора и първа група, като отнеме добавката в размер на 25% от социалната инвалидна пенсия. Това предложение се е появило като идея за икономия в обсъжданата пенсионна реформа. НПОХУ са категорични, че 7,3 млн. лв. на фона на дефицит от 3,5 млрд. лв. не представлява икономия за държавата, но ще обрече стотици хиляди хора на още по-голяма нищета. Необходимо е НПОХУ да бъдат включени в Обществения съвет към МТСП, наравно със синдикатите и работодателите, за да могат да участват в дискусиите относно пенсионната система, социалното осигуряване и трудовата заетост. Също така, НПОХУ трябва да бъдат включени и в Надзорния съвет на НЗОК, тъй като хората с увреждания са в голяма степен нуждаещи се от лечение. Настоя се, програмите на общините за лични и социални асистенти на всяка цена да бъдат продължени за няколко месеца с държавни средства, докато стартират новите проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Отправи се искане, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания да не се прекратява, а да се увеличи като финансиране и бройки. В бъдещото законодателство да се предвидят повече ангажименти на общините към хората с увреждания, аналогично на европейската практика, включително и възлагане на различни комунални услуги, като обществени перални, канцеларски услуги и др. за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Тъй като в същия ден министър-председателят Бойко Борисов и министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин бяха съответно в Народното събрание и в Брюксел по национални проблеми като „Южен поток“ и др., на срещите в МС и в МТСП от страна на държавата присъстваха Тотю Младенов (съветник на премиера по социалните въпроси) и зам-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. Последният изказа становището на Ивайло Калфин, че не следва да се отнема пенсионната добавка от хората с увреждания, а НПОХУ писмено внесоха искането до министър-председателя. По повод Деня на хората с увреждания, бе получено официално писмо от Бойко Борисов до членовете на НСИХУ, в което се отбелязва необходимостта от решаването на едни от най-важните проблеми за инвалидите: трудовата заетост и достъпността, за да „могат да бъдат полезни и за обществото, и за близките, и за себе си“. За премиера, този ден не е празник, а е „призив към обществото и политиците да бъдат мотивирани към по-ефективни действия“.


Европейски ден на хората с увреждания в Брюксел

            На 02-03.12.2014 г. в Брюксел, Европейската комисия (ЕК) и Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) проведоха конференция „Заедно да създадем Европа без бариери“, в която участваха хиляди хора с увреждания и техните представителни организации, както и политически лица. В нея взе участие и Саня Тарцай, президент на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ). Бе обсъдено предстоящото внасяне на доклада на Европейския съюз (ЕС) по приложението на Конвенцията на правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН. Президентът на ЕФХУ Янис Вардакастанис заяви, че предстои внасяне и на алтернативен доклад от страна на ЕФХУ, както и доклад върху Стратегията за хората с увреждания – 2020. Представителят на ЕК Мария Луиза Кабрал информира за подготовката на Европейски закон за достъпността.

Блока подготви: Светлозар Парапанов

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg