Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

     
 

Европейски съюзЕвропейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 „АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Европейски социален фонд
Европейски социален фонд

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛЯПО-ГЛУХОТАТА

         В изпълнение на проект „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) от 20.05.2013 г. до 24.05.2013 г. в гр. Пловдив, хотел „Новотел“, проведе Международна конференция по сляпо-глухотата, на тема: „Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“.
         В конференцията бяха поканени и участваха 150 души от целевата група на проекта (сляпо-глухи, интерпретатори-придружители и експерти) от 12 страни-членки на Европейски съюз: България, Словения, Унгария, Белгия, Финландия, Италия, Швеция, Испания, Великобритания, Гърция, Германия и Полша. Сред българските участници имаше сляпо-глухи лица с тотални и тежки комбинирани слухови и зрителни увреждания, техни интерпретатори-придружители, специалисти от дневните центрове за социална рехабилитация и интеграция на незрящи (Сливен, Ямбол, Тополовград, Шумен, Бургас, Варна, Добрич и Перник), училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, училище за деца с увреден слух – Търговище. 
         Като гости присъстваха експерти от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Пловдив, Дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив, Регионален офис на Агенция за хора с увреждания (АХУ), преподаватели и студенти от специалността „Специална педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, председателят на Съюза на слепите в България (ССБ) г-н Васил Долапчиев, председателят на Съюза на глухите в България (СГБ) г-н Васил Панев, регионалните председатели на ССБ и СГБ. 
         Гости на конференцията бяха и сляпо-глухи и техни интерпретатори-придружители от Норвегия, Русия, Хърватия, Швейцария и Казахстан.
         На 20 май се проведе пресконференция в хотел „Новотел“, на която г-н Димитър Парапанов – председател на НАСГБ и г-н Светлозар Парапанов – ръководител на проекта представиха напредъка на проекта и темата на международната конференция.
         Г-жа Анджела Пимпинела – експерт от Италия и г-жа Санна Паасонен – експерт от Финландия дадоха оценка на важността на извършените до момента дейности.
         На пресконференцията участваха Българска национална телевизия (БНТ) чрез Специализираното предаване за хора с увреден слух и Нова Българска Телевизия (NBT), които отразиха и последващите дни на Международната конференция (21-23 май 2013 г.) чрез интервю на NBT на 21.05.2013 г. с участието на Димитър Парапанов и Светлозар Парапанов и отделно издание на Специализираното предаване за хора с увреден слух на БНТ, посветено изцяло на международната конференция, което беше излъчено на 7 юни 2013 г.
         Във фоайето на хотел „Новотел“ бе аранжирана малка изложба от произведения от сляпо-глухи от България, която предизвика интерес сред всички участници.
         Първият ден на Международната конференция – 21 май, бе посветен на Форума на жените със сляпо-глухота, на тема: „Сляпо-глухотата: Ние, жените. Да бъдеш призната сляпо-глуха жена с равни права в модерното общество“.
         Бяха изнесени докладите:
         – „Сътрудничеството – наша първа цел като сляпо–глухи жени” от г-жа Анжела Пимпинела, (Италиански съюз на слепите), член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите;
         – „Бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени“ от г-ца Боряна Коскина, председател на ТО – Казанлък към НАСГБ;
         – „Текущи предизвикателства при сътрудничеството: мрежа на жените и сътрудничество между жените в техните страни“ от г-жа Санна Паасонен, член на УС на Финландската асоциация на сляпо-глухите;
         – „Четирикратната дискриминация на сляпо-глухите жени“ от г-жа Саня Тарцай, вицепрезидент на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ);
         В последвалите дискусии, сляпо-глухите жени споделиха своите впечатления за изключването от обществото и за включването в обществото. Беше обсъдена и приета Резолюция на Форума на жените със сляпо-глухота.
         Втория и третия работни дни на Международната конференция – 22 и 23 май 2013 г., бяха посветени на Конференцията по сляпо-глухотата, в рамките на която беше представен опита и се проведоха обсъждания между участници от организации, работещи със сляпо-глухи от Европейския съюз.
         Бяха изнесени докладите:
         – „Участие и интеграция в обществото” от г-жа Надежда Петкова, гл. експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на МТСП; секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на Р. България.
         – „Влиянието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания върху сляпо-глухите хора и настоящата реалност в Европа” от г-н Волфганг Ангерман, президент на Европейския съюз на слепите (ЕСС);
         – „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция” от г-н Димитър Парапанов, председател на НАСГБ, одитор на ЕССГ;
         – „Интерпретаторско-придружителските услуги за сляпо-глухи лица: Полският опит“ от Грегорз Козловски (Полша), Президент на Асоциация за помощ на сляпо-глухите;
         – „Насилие в училище над гръцко сляпо-глухо момиче“ от г-жа Ефросини Зафейри – психолог и музикален терапевт, специализирала в работата със сляпо-глухи деца и г-жа Диаманто Матса – майка на сляпо-глухо момче и президент на Гръцка асоциация за сляпо-глухи „Хелиотроп“;
         – „Методика за обучение на интерпретатори-придружители на алтернативни методи на комуникация“ от г-ца Анна Ройдева – експерт по проекта, специален педагог в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ към НАСГБ;
         – „Какви са новостите при интерпретирането за сляпо-глухи в Европа” от г-жа Саня Тарцай – вицепрезидент на ЕССГ;
         – „От мечта към реалност – правата на сляпо-глухите и отговорностите на обществото” от   г-н Сергей Сироткин, президент на ЕССГ;
         – "Обуче ние на деца с множество увреждания и сляпо-глухи“ от г-жа Емануела Кръстева, учител в СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", гр. София.
         – „Методи за общуване за сляпо-глухи и интерпретаторско-придружителски услуги в Испания“ от г-н Франсиско Тригуерос, президент на Испанска асоциация на сляпо-глухите;
         В свободното време бе проведено 3-то Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите, на което бяха избрани нови ръководни органи за следващия мандат от 4 години:
Изпълнителен комитет (ИК) на ЕССГ в състав:
Президент: Саня Тарцай – Хърватия
Вице-президент: Сеппо Юрванен – Финландия
Генерален секретар: Сергей Флейтин – Русия
Ковчежник: Гейр Йенсен – Норвегия
Пет члена на ИК: Барбара Верна (Италия), Франциско Тригуерос (Испания), Джули Рана (Великобритания), Петер Ванхуут (Белгия), Тамаш Гангл (Унгария).
Двама одитори на ЕССГ: Димитър Парапанов (България) и Мари Лагерстрьом (Швеция)
Трима члена на Комисията по изборите за следващото Общо събрание през 2017 г. във Финландия: Председател: Оле Елвесвеен (Норвегия), членове: Надежда Голован (Русия) и Ари Суутарла (Финландия).

Светлозар Парапанов
Ръководител на проекта

Инвестиране във вашето бъдеще!


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.


Европейски съюзЕвропейски съюз

Проект “Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”, договор № BG051PO001-5.1.03-0009-C-0001.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Европейски социален фонд
Европейски социален фонд

ЗАВЪРШВА ПРОЕКТЪТ "ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БГАСИСТ ООД”

         Завършва проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички". Проектът е на стойност 62 155,01 лв. и с продължителност 16 месеца.
         Екипът на БГАСИСТ ООД с компетентната помощ  на главен експерт от Отдел „Мониторинг и оценка” на програмата Божидар Сандев успешно се справи с нелеките формални изисквания при реализацията и отчитането на проекта на различните негови етапи. Пенка Христова (ръководител проект) и Анастасия Гоцева (координатор) съумяха да организират, координират и администрират успешното изпълнение на проекта до настоящия момент, а надяваме се и занапред, до окончателното му приключване.
         Основните цели на проекта бяха:
         - Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и пълноценна трудова реализация.
         - Повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие чрез инвестиране в човешки капитал.
         За постигането на тези цели бяха извършени дейности, съответстващи на идеите и насоките, заложени в конкретната схема за финансиране "Шанс за всички".
         - Проведоха се обучения за придобиване на професионална квалификация както за служителите, работещи във фирмата, така и за още две лица с увреждания, които след това бяха назначени на работа. Общо 5 служители на фирмата придобиха професионалната квалификация маркетолог, което е съобразено с дейността на фирмата.
           
         - Проведоха се и две обучения за придобиване на ключови компетентности. Двама служители изучаваха английски език, а други четирима - Инициативност и предприемачество. Това се отрази благоприятно върху ефективността на работата им и комуникацията с доставчици и клиенти. Чрез повишаването на професионалната квалификация и ключовите компетентности на служителите осезателно се подобри качеството на предлаганите услуги, възможностите за консултации и участие в други проекти, свързани с хората с увреждания.
         - За новоназначените двама служители бяха оборудвани работни места, създадени бяха добри условия за работа. За тях беше осигурено наставничество при овладяване на новата професия, а също и асистентска помощ по време на трудовия процес.
         Бяха закупени и помощни средства (брайлов дисплей и говорещ диктофон), които улесняват работата на служителите с увреждания, помагат им да бъдат по-прецизни при изготвяне на документация и приемане на поръчки.
         В изпълнение на дейностите по проекта, консултантска фирма разработи Стратегия за развитие на човешките ресурси във фирмата.
         През месец януари 2013 г. бе проведена работна среща в неформална среда на служителите на фирма БГАСИСТ ООД, с което те затвърдиха своята съвместна работа като екип.
         През втората половина на месец юни предстои провеждането на заключителен семинар, на който ще бъдат поканени медии, представители на целевата група и представители на други специализирани предприятия, кооперации и НПО за споделяне на натрупания опит. Това ще е начин за мултиплициране на ефектите от изпълнението на проекта. На семинара се очаква да присъстват всички, които желаят да научат повече за Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси“, за конкретната схема „Шанс за всички“, за реализацията на проекти, свързани с обучение и заетост на хора с увреждания.
         Ефектът от извършените дейности е дълготраен, защото чрез проекта се инвестира предимно в човешки ресурси. Придобитите от служителите знания и опит, им вдъхват увереност в собствените сили и увеличават възможностите им за бъдеща реализация на трудовия пазар. Всеки от тях е с позитивна мотивация за пълноценна трудова реализация и за инвестиране в обучение и самообразоване през целия живот.

Иван Доброволов

Инвестира във вашето бъдеще!


Този документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по схема
BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БГАСИСТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg