Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

10 години НАСГБ

Вече десетилетие доказваме, че сме равни на другите членове на обществото

Димитър Парапанов - председател на НАСГБДимитър ПАРАПАНОВ –
Председател на Националната асоциация
на сляпо-глухите в България

Уважаеми членове на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, през тази година ние честваме 10-годишния юбилей от създаването на нашата асоциация. В 14 часа на 15 август 1997 г. се учреди НАСГБ, като сдружение с нестопанска цел, която измина дълъг, труден и ползотворен път.
   През изминалите десет години целите на асоциацията ни неизменно бяха  да издирва, организира и всячески да подпомага  сляпо-глухите хора в нашата страна. И ние действително постигнахме всичко това, доказахме, че сме равностойни на другите членове на обществото. Още в годината на учредяването бяха създадени първите регионални структури в  Кърджали и Харманли, а към 31.12.2006 г. асоциацията ни наброява 709 члена, от които 633 с увредени зрение и слух, организирани в 25 регионални организации.
    През отминалия десетгодишен период ние не само издирихме и организирахме хората с двойни сензорни увреждания в България. Ние ги подпомогнахме с различни видове помощни технически средства. Стотици сляпо-глухи получиха, както телефони с усилвател на звука в слушалката и мощни звънци, така и компютърни системи, слухопротезиране и всичко, което е необходимо за облекчаване на тяхната комуникация. В провелия се неотдавна Пети национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, хората с тотални и частични зрително-слухови увреждания отново  демонстрираха своите  възможности, с които да се докажем като равни с другите членове на нашето общество.
   През 2001 г. асоциацията ни стана съучредител на Световната федерация на сляпо-глухите, а  през 2003 г. – на Европейския съюз на сляпо-глухите, като председателят на НАСГБ е негов одитор и председател на комисията по спорта и културата. През юни 2003 г. започна издаването на списание "Звук и светлина”, което  все повече се посреща с интерес от своите читатели. През април 2004 г бе създаден Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи “Хелън Келър”, една изключително необходима институция и затова ние ще  настояваме пред държавните органи в нашата страна този център да се подпомага по отношение на неговото модернизиране и повишаване на възможностите му, за да отговаря все по-пълно на големите цели, стоящи пред него, за облекчаване на комуникативните възможности на тотално сляпо-глухите и тези с тежки слухови и зрителни затруднения. Необходимо е държавата да построи дом (защитено жилище) за тях, където да се полагат необходимите грижи, а те да имат достоен живот.
   През годините на своето съществуване нашата асоциация работи  в сътрудничество с всички организации на и за хора с увреждания в страната. Още от 1998 г. тя е член на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към Министерски съвет и получава държавна субсидия. За това ние сме благодарни на държавата, но трябва да заявим, че все още тя е длъжник на специфичните потребности на сляпо-глухите и трябва да осигурява необходимите им социални и рехабилитационни услуги. Асоциацията ни членува и в Националния съвет  на хората с увреждания в България, като  част от Европейския форум на хората с увреждания. Така ние гледаме с перспектива в европейските измерения на възможностите на всички хора с увреждания. През 2005 г. проведохме за първи път у нас  Европейска ваканция на сляпо-глухите. Догодина пък, гледайки с най-чисти, добронамерени помисли, като разчитаме на финансовата подкрепа от страна на държавата, се ангажираме да организираме в България и Първата международна конференция за интеграция на хора с увредени зрение и слух чрез спорт и култура. Ще се проведат Първото Европейско първенство по шахмат, Първото Европейско първенство по  общофизически и лекоатлетически дисциплини и Първият Европейски фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите. По този начин ние имаме възможността да докажем, че сме достойни членове на европейското семейство на хората с увреждания.

Нагоре
Към Съдържанието на броя


 

Сред най-важните задачи на социалното министерство е повишаването на качеството на живот на хората с увреждания

Емилия Масларова - министър на труда и социалната политика   - Госпожо Масларова,  през тази година Националната асоциация на сляпо-глухите в България ще чества 10 години от своето създаване. Какво бихте искали да кажете по този повод на нейните жестоко онеправдани от съдбата членове?
- Благодаря  за  предоставената ми възможност сред страниците на Вашето списание да поздравя всички членове на Националната асоциация на сляпо-глухите в България по повод 10 годишния юбилей от нейното създаване и да им пожелая здраве, радост и успехи в осъществяването на техните високо хуманни начинания.
Бих искала да изразя съпричастността си към съдбата и трудностите на хората с двойни сензорни  увреждания, както и дълбокото си уважение към техните усилия, воля и борбеност, за пълноценно участие в социално-икономическия  живот на страната.
Министерството на труда и социалната политика подкрепя всяка инициатива, насочена към създаване на условия за равноправно интегриране на хората с увреждания в обществото и съхраняване на тяхното човешко достойнство.

 - За читателите ни би било интересно и полезно да узнаят "от кухнята” за непосредствените и по-далечни намерения на правителството по отношение на хората с увреждания, що се касае до повишаване на възможностите им за интеграция в обществото и подобряване на жизнения им статус.
- Министерството на труда и социалната политика приоритетно е насочило вниманието си към създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората в неравностойно положение. За целта се прилага индивидуален подход на социално оценяване и се стимулира развитието на алтернативни социални услуги. Именно чрез разкриването на подобни услуги се постига една от основните цели на българското правителство – повишаване благосъстоянието на хората с увреждания, превенция на тяхното настаняване в специализирани институции, осигуряване на подкрепа за семействата им и създаване на реални възможности за пълноценно участие във всички области на обществения живот.
Нашите усилия са насочени към предотвратяване на риска от изолация и социалното включване на хората с увреждания, защото именно те се нуждаят от специална подкрепа за достоен живот.
Трудовата реализация на хората с увреждания е важна предпоставка за постигане на тяхната максимална независимост и пълноценно участие в обществото. Законът за насърчаване на заетостта предвижда за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайно намалена работоспособност, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя да се предоставят суми за трудови възнаграждения и отпуски, осигуровки и обезщетения за временна нетрудоспособност. Срещу това работодателят е длъжен да разкрие работни места и да ги запази не по-малко от 24 месеца, да сключи трудов договор с безработното лице за срок, не по-малък от 24 месеца, като на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от Дирекция "Бюро по труда”. При неизпълнение на договора получените средства се възстановяват.
В тази връзка в Националния план по заетостта през 2007 г. е предвидено осигуряване на заетост на общо 1123 лица, от тях новонаети – 340 лица, за което са осигурени средства в размер на 2080 хил. лв.
Законът дава възможност за наемане при същите условия на безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна и почасова работа, но за не повече от 6 месеца, без последващ ангажимент за продължаване на трудовото правоотношение с наетото лице.
В изпълнение на тази законова разпоредба в Националния план по заетостта през 2007 г. е предвидено осигуряване на заетост на общо 902 лица, от тях  новонаети – 450 лица, за което са осигурени средства в размер на 989,5 хил. лв.
Към повишаване на възможностите на безработните хора с увреждания на пазара на труда и гарантиране на социалната им защита и устройването им на работа е насочена част от активната политика на Агенцията по заетостта. Продължава успешното реализиране на Националната програма  за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Нейната основна цел е повишаване на пригодността за заетост и осигуряване на трудова заетост на безработни с трайни увреждания, с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото. През 2007 г. бе извършена промяна на Програмата, като субсидираният срок на заетост се увеличи от 24 на 36 месеца. В Националния план по заетостта през 2007 г. по Програмата е предвидено да се осигури заетост общо на 390 души, от тях новонаети – 250, за което са осигурени средства в размер на 744,2 хил. лв.
Голяма част от мерките и дейностите, които се приемат за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, имат постоянен характер, защото за постигането им са необходими системни усилия и действия.

 - В множество страни от Европейския съюз, /както например в Норвегия/ сляпо-глухотата е призната за отделно увреждане. Да очакваме ли, че това скоро ще стане и в нашата страна, което би позволило по-пълноценно и всеобхватно да се задоволяват специфичните нужди и потребности на сляпо-глухите хора?
- Законът за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ доразвива конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото. Той се основава на принципите за забрана и предотвратяване на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане. Съобразен е, както с националния опит в тази област, така и на препоръките и добрите практики на държавите – членки на ЕС.
Съществен момент в закона е оценяването на увреждането и на възможностите за интеграция. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка.
За подобряване на социалния статус на хората с увреждания е въведена месечна добавка за социална интеграция. Правото на месечна добавка за социална интеграция се определя въз основа на индивидуалните потребности, вида на увреждането и степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация. По този начин допълнително се прецизира критерият за вид и степен на увреждането в съответствие с действащата нормативна уредба за медицинската експертиза.
Хората с трайни увреждания, съобразно своите потребности, имат право на целеви помощи и облекчения за придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в предвижването и преводачи на лица с увреден слух.
Прилагането на индивидуален подход при определяне на потребностите на всяко лице с увреждания е в съответствие с установените международни тенденции и практиките на държавите-членки на ЕС.
По отношение на направените коментари относно Всеобхватната Конвенция за закрила и насърчаване на достойнството и правата на хората с увреждания, вече сме в процес на подготовка на съответните нормативни документи, които са необходими за присъединяването на страната ни към този изключително важен международен документ.
 - На семинар, организиран от НАСГБ през 2005 г., нашият гост Гейр Йенсен, председател на Асоциацията на сляпо-глухите в Норвегия, разказа удивителни неща за грижите на северната държава към техните сляпо-глухи граждани /прилагаме препис-извлечение от протокола от семинара и извадка от Закона за социално осигуряване в Норвегия/.  Можем ли да питаем надеждата, че в обозримо бъдеще и нашите сляпо-глухи ще се докоснат, макар и частично, до подобно отношение? От какво зависи това?
- Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители, органите на местното самоуправление, в сътрудничество с национално представените организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите, съобразно приетата държавна стратегия за равни възможности на хората с увреждания.
Една от най-важните задачи в работата на Министерството на труда и социалната политика е повишаване качеството на живот на хората с увреждания. Представителите на неправителствените организации, както и на всички други заинтересовани страни, са наши равностойни партньори при разработването и осъществяването на мерки и дейности за социалната защита и социално включване на хората с увреждания. Важно е да се отбележи, че този процес е непрекъснат, постоянен и продължителен.
                                                    Въпросите зададе: Емил ПЕХЛИВАНОВ

Нагоре
Към Съдържанието на броя


 

Анкета на списание "Звук и светлина”

"В редиците на НАСГБ се почувствах като "Бял човек”!…”

Вече десет години Националната асоциация на сляпо-глухите в България присъства трайно в живота на хората с двойни сензорни увреждания у нас. Нейното съществуване е подчинено на идеята да подпомага всестранно  своите членове, да повишава техните възможности за по-добра комуникация и адаптация в обществото, да прави по-добър трудния им делник. Доколко тя се справя с тези свои обязаности,се постарахме да разберем от импровизираната анкета с членове на НАСГБ от различни краища на страната, които отговориха на три въпроса: 1. Какво мислите за наличието на тази асоциация и нейното значение за сляпо-глухите хора у нас?  2. Вие лично почувствали ли сте полза от членството си в нея?  3. Какви препоръки бихте направили за подобряване на бъдещата й работа? Ето какво отговориха:


Георги КъртевГеорги КЪРТЕВ, член на РО-Стамболийски, зам. председател на организацията:

1. Мисля, че за хората с комбинирани зрителни и слухови увреждания асоциацията е незаменима. Те не могат да членуват едновременно и в Съюза на слепите, и в Съюза на глухите и ако от едното място получават някаква помощ, то за другото им увреждане няма кой да им помогне, ако не е НАСГБ. В Съюза на глухите, например, изискванията за членство са завишени и не всеки със слухови проблеми може да попадне в него и да разчита на помощ. Асоциацията на сляпо-глухите си е тъкмо на място и много добре си върши работата.

2. Аз лично съм получил от асоциацията телефон с усилвател на звука в слушалката, който иначе нямаше кой да ми даде. Но за мен е важно и удовлетворението, че като зам. председател на регионалната организация в Стамболийски, мога да бъда полезен на сляпо-глухите в нашия град, а също и това, че чрез асоциацията мога да общувам с хора с подобна на моята съдба, да намирам приятели от цялата страна.
3. Бих препоръчал на Управителния съвет на асоциацията да съдейства за по-тесните контакти с организациите на Съюза на слепите по места за съвместни мероприятия, съвместно ползване на базата и т.н. На много места това е така, така е и в Стамболийски, но не навсякъде. Двете организации са неразривно свързани, имат еднакви проблеми и могат само да си помагат и да си бъдат взаимно полезни.


Димка ГеоргиеваДимка ГЕОРГИЕВА, член на РО-Ямбол, отскоро неин председател:

1. Смятам, че ролята на асоциацията ни е безценна. Повечето хора от нашата организация са снабдени с нужните им помощни технически средства, което облекчава живота им и им позволява да живеят по-нормално. Срещаме много добро отношение от страна на ръководството на асоциацията по всички въпроси и използвам случая да им благодаря за това.

2. Не само аз, но и всички членове на нашата организация са доволни от членството си в асоциацията на сляпо-глухите. Лично аз ползвам телефон с повишен звук в слушалката и силен звънец, както и звънец за входна врата, които много ме облекчават в контактите ми. Изобщо хората се стараят да ни помагат с всичко, от което се нуждаем.
3. Какво бих могла да препоръчам, освен непрекъснато, в рамките на възможното, да се подобрява дейността на асоциацията. Да се прави необходимото за снабдяването на хората с все по-съвременни и с подобрени възможности помощни технически средства.


Асен Планински Асен ПЛАНИНСКИ – член на РО-Неделино:

1. Какво бих могъл да мисля за асоциацията, след като тя съществува за нас, да ни помага да се интегрираме в обществото, да се чувстваме равни на всички останали. Добрата й работа е изключително важна за всички, които членуваме в нея и всички трябва да съдействаме дейността й да става по-успешна и ефективна.

2. Искрено казано, откакто членувам в НАСГБ, се чувствам като "бял човек”, с пораснало самочувствие. Опознавам по-добре и околния свят, и самия себе си. Благодарение на два изкарани в асоциацията курса изучих брайловото писмо, придобих и редица полезни умения. Получих телефон с усилвател на звука в слушалката и звънец за врата и това ми позволява по-добре да общувам с хората край мен.
3. Иска ми се, в рамките на асоциацията, младите хора в нея да имат възможност по-често да се срещат, да се опознават, ако ще те, да се откриват един-друг, защото за нас възможностите за контакти, особено с другия пол, са много ограничени. И още нещо – ако има възможност, чрез дарения, на хората с ограничени финансови възможности да се осигуряват компютри, макар и "втора ръка”, което би ни  доближило до света и би подобрило качеството ни на живот.


Войка ДимитроваВойка ДИМИТРОВА– член на РО-Шумен:

1. Хубаво е, че такава организация съществува. Всички членове на РО-Шумен я харесват и чувстват помощта й. Аз съм в ръководството на регионалната организация и най-добре мога да преценя голямата полза от съществуването на асоциацията за подобряване живота на сляпо-глухите от нашия град, голямата част от които са в много тежко състояние.

2. В нашата регионална организация редовно се събираме, разговаряме, провеждаме различни тържества, веселим се, с една дума, водим интересен обществен живот, което за мен, която съм сама в къщи, е много ценно. Разбира се, снабдена съм и с нужните ми телефон и звънец за врата.
3. Хубаво е и занапред асоциацията да се развива, да бъде все така отзивчива към нуждите ни, да присъства все по-трайно в живота ни. Ние всички разчитаме на нея. 

Нагоре
Към Съдържанието на броя

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg