Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

Приоритети

 
 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

         На 05 април 2013 г. от 11 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).
         С едноминутно мълчание бе почетена паметта на Недялка Камбурова – член на УС и председател на ТО Кърджали (починала на 18.03.2013 г.).
         Съгласно чл.26, т. 23 от Устава на НАСГБ, УС на НАСГБ възложи на Стоян Дялков Стоянов – член на ТУС на ТО Кърджали временно да изпълнява функциите на председател на ТО Кърджали, и възложи на Фотка Митева Радева – член на ТО Кърджали, да помага на Стоян Стоянов, до провеждането на извънредно Териториално отчетно-изборно събрание на ТО Кърджали. Датата за провеждането му допълнително ще бъде уточнена.
         УС определи График за провеждане на Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2012 г.
         УС удостои Васил Трифонов Долапчиев – председател на ССБ с Юбилеен медал „15 години НАСГБ” – за 60-годишния му юбилей, за неговия принос за активната съвместна работа на ССБ с НАСГБ и отстояване правата на хората с увреждания, както и за дългогодишната му обществена дейност.
         УС удостои посмъртно Недялка Радинова Камбурова, член на УС на НАСГБ, председател на ТО на НАСГБ и на РО на ССБ Кърджали с Юбилеен медал „15 години НАСГБ”, за нейния принос за развитието на НАСГБ и активната съвместна работа със ССБ, както и за дългогодишната й обществена дейност. Юбилейният медал ще бъде връчен на близките й при провеждането на извънредното Териториално отчетно-изборно събрание на ТО Кърджали.
         УС удостои Петранка Георгиева Георгиева – сътрудник на ТО на НАСГБ – Русе със „Сребърна значка“, за нейния 70 годишен юбилей и за приноса й за развитието на делото на сляпо-глухите в ТО Русе.
         УС удостои Ваньо Йорданов Биячев – член на ТУС на ТО Варна и председател на ОСКСГ „Вихър“ – Варна със „Сребърна значка“, за неговата 55 годишнина, за приноса му за развитието на спортната дейност и на делото на сляпо-глухите в ТО Варна.
         УС удостои с Юбилеен медал „15 години НАСГБ” териториалните организации на сляпо-глухите, които през 2012 г. и през 2013 г. честват 15 години от основаването им:
         ТО Кърджали и ТО Харманли – основани 1997 г.; ТО Пловдив, ТО Добрич, ТО Варна и ТО София – основани 1998 г. – за техния принос за делото на сляпо-глухите.
         Юбилейните медали ще бъдат връчени при провеждането на техните Териториални годишни отчетни събрания за 2012 г.
         Маринка Маринова – председател на КС на НАСГБ информира УС за проведена извънредна финансова ревизия на ТО Варна по постъпила жалба от членове на ТУС на ТО Варна. Констатирано е, че няма финансови нарушения в ТО. Маринка Маринова счита, че има създадени негативни лични взаимоотношения, като препоръчва тези въпроси да бъдат разгледани на Годишното отчетно събрание на ТО Варна.

Снежанка Кирчева

Нагоре
Към Съдържанието на броя


ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА НАСГБ ЗА 2012 г.

         На 05.04.2013 г. от 16:00 ч. в гр. Пловдив, в „Бизнес зала 1” на хотел „Новотел“ се проведе Общо годишно отчетно събрание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) за 2012 г. Участваха 18 пълномощника на Общото събрание на НАСГБ, председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова, членът на УС Соня Захариева. Гост на събранието бе председателят на Съюза на слепите в България (ССБ) г-н Васил Долапчиев.
Васил Долапчиев          Председателят на НАСГБ и председател на Общото събрание, Димитър Парапанов, помоли с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на починалата на 18.03.2013 г. след трагична катастрофа Недялка Камбурова, член на УС на НАСГБ, пълномощник на ОС на НАСГБ и председател на ТО Кърджали, както и на всички починали членове на НАСГБ през 2012 г. и до 02 април 2013 г.
         Съгласно решенията на УС на НАСГБ от 05.04.2013 г., Димитър Парапанов удостои с  Юбилеен медал „15 години НАСГБ” председателя на ССБ Васил Долапчиев;  и със сребърни значки: Петранка Георгиева – сътрудник на ТО на НАСГБ – Русе и Ваньо Биячев – член на ТУС на ТО Варна и председател на ОСКСГ „Вихър“ Варна.
         След определянето на помощни органи и комисии на Общото годишно отчетно събрание, то протече съгласно предварително обявения и приет дневен ред.
         По точки 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та бяха обсъдени и приети отчета на УС за дейността на НАСГБ за 2012 г.; отчета на КС на НАСГБ за 2012 г.; финансовия отчет на НАСГБ за 2012 г. и отчета за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2012 г.
         Изминалата година беше трудна поради продължаващата финансова и икономическа криза в световен мащаб, която засягаше и нашата страна. НАСГБ и ТО успешно преминаха през изпитание, което се случва за първи път в 15 годишната ни история – проверка на членския състав по места, осъществени от Дирекциите „Социално подпомагане”, по нареждане на Министерски съвет, преди да поднови отново за 3 години решението си за национална представителност на НАСГБ на 18 юли 2012 г. По време на проверките, през месеците юни и юли, НАСГБ беше без решение за национално представителство и бе спряна държавната субсидия на НАСГБ в размер на 26 000 лв., което доведе до недостиг от 26 000 лв. в показател „За провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации” от бюджета на НАСГБ за 2012 г. и невъзможност за провеждане на Десетия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Въпреки ограничената държавна субсидия, асоциацията ни реализира всички основни дейности – организационно-масовата, културната, спортно-туристическата, социалната, рехабилитационната, издателската и международната дейност.
         След проверките, от страна на МТСП имаше намерение за промяна на условията за национално представителство, като се забрани членството на хора с увреждания в повече от една национално представителна организация. Засега това не е прието. За НАСГБ е естествено поради двойното сензорно увреждане, всичките членове на НАСГБ да членуват в ССБ, а някои от тях и в Съюза на глухите в България (СГБ). Трябва да признаем, че поради справедливото разпределение на подпомагането на членовете, организирането на много мероприятия и културно-масови дейности, художествена самодейност и спорт, сме атрактивни за навлизане на зрително затруднени лица, които имат леки слухови увреждания, или са без слухови увреждания, но които подават документи, показващи практическа глухота. Такива лица се познават лесно, тъй като общуват свободно без слухови апарати. Те създават негативно впечатление пред другите организации, като ССБ и СГБ, които дипломатично ни обръщат внимание, че приемаме слепи членове с леки слухови увреждания. Това отрицателно впечатление го има и сред държавните институции и обществеността, а този негатив се трупа единствено върху НАСГБ. Разрастването на масата на леките случаи лишава действително тежките случаи на сляпо-глухота от необходимите финансови и човешки ресурси за предоставяне на социални и други услуги.
         Необходимо е да помним, че ние сме наблюдавани от страна на държавните институции и трябва да внимаваме по отношение на членския ни състав и документацията, доказваща членството. Ако твърде много се разрасне приема на членове с лека слухова загуба, също ще бъдем обвинени и от държавните институции, че сме организация, дублираща състава на членовете на ССБ, а получаваме отделна държавна субсидия.
         Разпределението на членския състав по отношение на слуховото увреждане, показва, че от 625 члена, отчетени към 31.12.2012 г., почти половината от членовете: 47% или 296 души са с леки слухови увреждания – от 45 дб до 64 дб на по-добре чуващото ухо, които в по-малка степен отговарят на определението за сляпо-глухота, тъй като не им се налага да ползват постоянно слухови апарати и по-свободно комуникират. От тях очакваме да оказват помощ на сляпо-глухите с тежка слухова загуба – а само 69 човека или 11% от общия брой са лицата с пълна глухота над 90 дб; и 260 на брой или 42% са членовете с практическа глухота от 65 дб до 90 дб.  В чужбина, например в Унгария и в Норвегия, сляпо-глухите са около 300 човека във всяка от държавите, при население на Унгария от 10 милиона души и на Норвегия от 5 милиона души, а в България населението е 7 милиона души при 625 члена. Този факт показва, че през изминалите години значително сме разширили приема на леки случаи на слухова загуба, а сме занижили вниманието към тежките случаи на сляпо-глухота. Това трябва да се прекрати.
         В точка 5-та от дневния ред Общото събрание обсъди и прие Програмата за дейността на НАСГБ за 2013 г.
         Заложено е извършването на анализ на членския състав на НАСГБ в 12 групи от различни комбинации на зрително и слухово увреждания. Така реално ще се откроят тежките случаи по отношение на комуникацията и достъпа си до информация, за да може да им се оказва приоритетно подкрепа от страна на НАСГБ и НЦРСГ „Х. Келър”. Съгласно чл. 4, ал.2 от устава, те имат приоритет при осъществяване на целите и използване на средствата за постигането им. Членовете с по-лека слухова загуба от своя страна трябва повече да се включват в живота на териториалната си организация, като помагат и съдействат на тези с тежка слухова загуба. Степента на слухова загуба е определяща по отношение на общуването и комуникацията на хората с комбинирани слухови и зрителни увреждания. Неслучайно на запад и във всички останали държави (освен Русия и България) сляпо-глухите са наричани „глухо-слепи”.
         Да не говорим, че сред ЛКК по УНГ също има корупция и фалшиво завишаване на децибелите при издаване на аудиограми с протоколи, за да бъдат отпуснати неправомерно слухови апарати. Обръщаме внимание на председателите, сътрудниците и ТУС на ТО, при приемане на документи на кандидат членове, да проверяват, когато зрително затруднени с явно нормален слух представят документи с високи децибели, и да отказват приемането им. Съгласно Устава, ТУС на ТО имат право да преценят, дали този човек има значителна слухова загуба, реална ли е аудиограмата му, и ако е лек случай, дали ще бъде полезен на организацията, и да преценяват дали да бъде представен за утвърждаване от УС, или не. УС също има право да прецени дали да го утвърди, или не. УС на НАСГБ съгласно решение на Общото събрание от 2011 г. също така има право да прави проверка на издадени документи за слухова загуба от лекари УНГ или от ЛКК по УНГ, като търси съдействието на ТЕЛК и други здравни и социални служби, и общини за проверка на тяхната валидност.
 Петранка         Издирването и приемът на нови членове също да се извършва с приоритет на тотално сляпо-глухите и сляпо-глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и на слуха (с практическа глухота или по-тежка форма на глухота), които действително се нуждаят от подкрепата на асоциацията, според чл. 4, ал.2 от устава.
         Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов внесе предложение и Общото събрание прие да се направи допълнение в Програмата за дейността на НАСГБ за 2013 г., като при финансова възможност през месец август 2013 г. да се проведе 10-ти Юбилеен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ 9-ти Национален фестивал на художествената самодейност, 9-то национално първенство по лека атлетика, 5-то национално първенство по канадска борба, 10-то национално първенство по шахмат и 2-ро национално първенство по спортна табла.
         По точка 6-та Общото събрание разгледа и прие Бюджета на НАСГБ за 2013 г. Държавната субсидия е 168 000 лв. Увеличението на субсидиите за ТО е с 3 500 лв. спрямо 2012 г., или общо 25 500 лв., които се разпределят върху 620 члена към 31.03.2013 г., или по 41,13 лв. на член (което е с 6,59 лв. повече спрямо 2012 г). 60% от тази сума са за социални услуги за членовете, а 40% за подпомагане на ТО, продукти за членовете, консумативи за ТО, културни, спортни и творчески мероприятия в ТО, телефонни разходи и транспортни разходи за заплащане участието на членовете на Годишните отчетни събрания на ТО. Счетоводителят на НАСГБ Димка Казанджиева направи подробни разяснения върху новите начини за безкасови плащания на ЦУ към ТО, с които ще се икономисат разходи от пощенски записи или пътувания. По предложение на КС на НАСГБ, в бюджета на НАСГБ бе определен и бюджет на КС от 2500 лв., който е част от бюджета на НАСГБ от държавната субсидия.
         В точка 7-ма Общото събрание прие размера на членския внос в НАСГБ за 2013 г. и за 2014 г. да бъде 2 лева, който остава за ползване от ТО.
         В точка 8 – Разни, бе обсъден Графика за провеждане Годишните отчетни събрания на ТО за 2012 г., които ще се проведат през първата половина на месец юни 2013 г. Пълномощникът от зона „Тракия” и член на КС Калинка Стайкова постави въпрос от името на члена на ТО Харманли Петко Абаджиев, защо ОС се провежда преди териториалните събрания на ТО. Петко Абаджиев не е съгласен с това.
         Димитър Парапанов и Маринка Маринова отговориха: “Ще се има предвид предложението на Петко Абаджиев. Когато през годината се провеждат само отчетни събрания на ТО и отчетно ОС на НАСГБ, то не е нужно събранията на ТО да се провеждат задължително преди отчетното ОС на НАСГБ. На ОС на НАСГБ се приема бюджета и програмата за съответната година, затова то се провежда по-рано. Събранията на ТО не могат да се насрочат през зимни месеци, защото членовете не биха могли да се придвижат, и затова се провеждат в края на пролетта – началото на лятото. Но веднъж на 5 години, когато събранията са отчетно-изборни, първо се провеждат събранията на ТО, на които се избират нови председатели, ТУС на ТО и пълномощници на ОС, и след това се провежда отчетно-изборното ОС на НАСГБ.”
         След изчерпване на въпросите, Общото събрание на НАСГБ беше закрито от Димитър Парапанов, който благодари на пълномощниците за тяхното участие.

Снежанка Кирчева

Нагоре
Към Съдържанието на броя


ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НСФСГБ
ЗА 2012 г. 

         На 05.04.2013 г. от 08:30 ч. в гр. Пловдив се проведе Общо годишно отчетно събрание на Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ) за 2012 г.  Участваха 6 Ваньо Бачевпълномощника на Общото събрание на НСФСГБ от Обединените спортни клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ) „Марица” – Пловдив, „Вихър” – Варна, „Устрем” – Добрич и председателят на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ Снежанка Кирчева.
         По т. 1, бе обсъден и приет отчета на УС за дейността на НСФСГБ за 2012 г. Председателят на НСФСГБ Димитър Парапанов поясни, че предстои последна редакция на устава на Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) относно по-голяма демократичност към членовете, за да се регистрира. Изказаха се благодарности към ОСКСГ „Вихър” за инициативата и отличната организация на Турнира по канадска борба, шахмат и спортна табла за сляпо-глухи, проведен с финансовата помощ на Община Варна на 29 и 30.08.2012 г.
         През изминалата година четирите ОСКСГ завоюваха медали и призови места, от които на първо място е „Марица” – Пловдив с 40 медала: 11 златни, 16 сребърни и 13 бронзови; на второ място е „Вихър” - Варна с 24 медала: 7 златни, 10 сребърни и 7 бронзови; на трето място е „Устрем” – Добрич с 16 медала: 5 златни и 11 бронзови; и на четвърто място е "Августа” – Стара Загора с 10 медала: 2 златни, 1 сребърен и 7 бронзови.
         По т.2 бе приета програмата за дейността на НСФСГБ за 2013 г. Ще се работи за получаване на лиценз за спортна дейност от Министерството на физическото възпитание и спорта. Спортистите ще се включат в спортните състезания на 10-ти Юбилеен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, организиран от НАСГБ. Да се съдейства на сляпо-глухите спортисти за основаване на нови ОСКСГ в Асеновград, Бургас, Перник, Русе, Сливен, Шумен. Очаква се провеждане през месец юни 2013 г. във Варна на Турнир между ОСКСГ по канадска борба и спортна табла. Прие се, при провеждане на турнира и други състезания между клубовете да има паритет чрез определяне на броя и имената на състезателите, на които постиженията да се зачитат за отборно класиране; задължително да се провеждат технически конференции преди провеждането на спортното мероприятие; средствата по съвместното мероприятие да се осигуряват от клуба домакин и другите клубове, които се включват. НСФСГБ да популяризира спортове, подходящи за Параолимпиада, като подготви спортисти в леката атлетика за следващите параолимпийски игри след четири години.
         По т. 3 бе приет отчета на Контролния съвет на НСФСГБ за 2012 г. Средствата във федерацията се набират само от членски внос от клубовете (по 15 лв. на клуб, или общо 60 лв.) и не са били извършвани разходи за периода 26.04.2012 г. – 22.03.2013 г.
         По т. 4 бе решено, размера на членския внос на всеки ОСКСГ за 2013 г. към НСФСГБ да остане 15 лв.

Снежанка Кирчева

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg