Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

      
      На 16.02.2017 г. Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе първото си заседание за 2017 г.
      На заседанието присъстваха председателят Димитър Парапанов и членовете на УС: Соня Захариева, Величка Драганова и Тодор Радев.
      По уважителни причини отсъства Калинка Ковачева.
      Маринка Маринова – председател нaа Контролния съвет (КС) на НАСГБ, участваше със съвещателен глас.
      УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 24.10.2016 г. до 16.02.2017 г.
      УС на НАСГБ утвърди 4 нови членове, съответно по един от ТО Благоевград, ТО Горна Оряховица, ТО Пловдив, ТО Русе.
      Гласува се Планът за дейността на УС на НАСГБ за 2017 г.
      УС реши да внесе точка в дневния ред на Общо събрание за Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ.
      УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2016 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 29.03.2017 г., от 17 ч., в хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" № 13А, при следния дневен ред:
      1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2016 г.
      2. Отчет на КС на НАСГБ за 2016 г.
      3. Финансов отчет на НАСГБ за 2016 г.
      4. Отчет за дейността на НЦРСГ "Хелън Келър" през 2016 г.
      5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2017 г.
      6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2017 г.
      7. Приемане размера на членския внос за 2017 г. и 2018 г. (за който УС реши да предложи на Общото събрание да бъде 2 лв.)
      8. Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ
      9. Разни.
      УС прие проектите на материали по точките от дневния ред за внасянето им в Общото събрание на НАСГБ.
      На заседанието отново бяха разгледани проблемите в ТО на НАСГБ – Варна.
      УС гласува решение за определяне адреса на НАСГБ, съгласно чл. 26, т. 14 от Устава на НАСГБ – гр. Пловдив, ул."Ален мак" №4.
      Гласуваха се и промени на Комисиите към УС на НАСГБ, съгласно чл. 25, ал. 1 и чл. 26, т.10 от Устава на НАСГБ:
      – Комисията по Социалната дейност да е в състав: председател: Величка Великова; членове: Илия Кърджанов и Злати Златев; сътрудник на комисията: Димитър Андонов – сътрудник на ТО Плевен;
      – Комисията по Издателската дейност да е в състав: председател: Анна Ройдева – редактор на сп. "Звук и светлина"; членове: Деян Славов и Елена Атанасова (те са и сътрудници).
      УС преразгледа решението си от заседанието на 24.10.2016 г. относно ТО Димитровград, като реши да възложи на Георги Манчев Петков временно да изпълнява функциите на председател на ТО Димитровград до провеждането на Годишното отчетно събрание през 2017 г. Бонка Петкова остава сътрудник на ТО Димитровград.
      УС реши да се учреди ТО на сляпо-глухите с център гр. Белица, в срок най-късно до 30 юни 2017 г.
      УС разгледа незадоволителната работа на Иван Лицов – председател на ТО на НАСГБ Горна Оряховица.
      УС разгледа и поканата за споразумението предложено от фондация "Заслушай се" като реши НАСГБ да не се включи в предлаганото Споразумение и не приема новото предложение за Алианс, предложено от Асоциация на гражданите с увреден слух в България.
      УС гласува посмъртно да бъде наградена Спаска Джангозова с "Медал за особени заслуги" за изключителния й принос към развитието на НАСГБ и НЦРСГ "Хелън Келър".

Живка Огнянова


Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg