Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

Приоритети

 
 

УЗАКОНЯВАНЕ НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК
И УЧАСТИЕТО НА НАСГБ В НЕГО

Сляпо-глухите, като разнородна група, се нуждаят от комуникация и интерпретиране, по множество различни начини. За повечето е остатъчния слух, ползване на слухов апарат и интерпретиране чрез гласово описание и хаптична комуникация. По-малка част използват жестов език, пригоден към слабото зрение или към осезанието на ръцете, а при трети – ръчни азбуки или други специфични методи на писане. Сляпо-глухите се нуждаят също така и от описание на обкръжаващата среда, и от водене и придружаване, които функции се осъществяват от интерпретаторите на сляпо-глухи. Цел на НАСГБ винаги е била да осигури узаконено държавно финансиране както на услугите на интерпретатори за сляпо-глухи, така и на професионалната им подготовка и квалификация, по модела на скандинавските държави, Испания и Унгария. За това, НАСГБ от 2014 г. участва като национално представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) за изработване на концепция, въз основа на която се прие План за действие (2015 г. – 2020 г.) на Р. България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН. В изпълнение на Стратегическа цел "4.2. Въвеждане на жестовия език" от Плана, НАСГБ от м. юли 2018 г. активно участва в поредица от срещи, инициирани от Министерство на образованието и науката (МОН). Председателят на НАСГБ Величка Драганова е член на Координационно звено към МОН, което се състои от председателите на организациите на и за хора с увреден слух и организира осъществяването на приоритетните дейности. Сред тях са узаконяването на българския жестов език, което е и изискване на КПХУ на ООН, и законовото регламентиране на държавната подкрепа за услугите на преводачите за глухи и интерпретаторите на сляпо-глухи. Друга приоритетна дейност е създаването на методики за обучение в жестов език и в алтернативни методи за комуникация, както за глухите деца, така и за преводачите на жестов език. Ще се изработи и методика за обучение на сляпо-глухи в алтернативни методи на комуникация и жестов език.
      Екипът ще бъде ръководен от проф. д-р Мира Цветкова-Арсова, с участието на Деян Славов, Светлозар Парапанов и учители на глухи и сляпо-глухи деца. Работата му ще бъде контролирана от председателя на НАСГБ Величка Драганова. Другата цел е, към методиката за обучение на жестови преводачи, да се добави модул за допълнителна подготовката в алтернативни методи за комуникация, описание на обкръжаващата среда, и водене и придружаване – тоест и с квалификация като интерпретатори на сляпо-глухи.
      В координационното звено и работните групи към него, НАСГБ успешно партнира със Съюза на глухите в България (СГБ), Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ), Асоциация на родители на деца с увреден слух (АРДУС) и други организации на и за хора с увреден слух.

Светлозар Парапанов

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg