Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2022 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
 
 

Приоритети

СТРЕМИМ СЕ ДА ОТСТОЯВАМЕ ЗАКОННИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА

Сергей Сироткин        Сергей СИРОТКИН,  вицепрезидент и изпълняващ длъжността президент на Европейския съюз на сляпо-глухите, президент на Обществото за социално подпомагане на сляпо-глухите "Елвира”, ръководител на сектора за рехабилитация на сляпо-глухите в учебния институт РЕАКОМП на Всерусийското общество на слепите, пред списание "Звук и светлина”:

            - Господин Сироткин, кое наложи създаването на Световната федерация  и Европейския съюз на сляпо-глухите?
-  Главната идея за създаването на Световната федерация и Европейския съюз  на сляпо-глухите  дойде от необходимостта за обединението на хората с двойни сензорни увреждания на световно и европейско равнище, за отстояване и защита на техните законни човешки и граждански права, за привличането на вниманието на световната и европейска общественост към специфичните им проблеми и потребности. Целта бе осъществяването на конструктивен диалог по решаването на тези проблеми, за признаване на всички равнища на статута на сляпо-глухите, като особена група хора с уникални нужди, имащи правото да получават всестранна помощ в придобиването на образование, рехабилитация, трудоустрояване, обществена и политическа дейност, обезпечаване на достъпност до обкръжаващата ги среда и пълноценна интеграция в обществото.
Световната федерация на сляпо-глухите /СФСГ/ днес вече се превърна в авторитетна международна организация, както ООН, Международния алианс на хората с увреждания, Световната здравна организация, Международната организация за предоставяне на услуги на сляпо-глухи “Дефблайнд Интернешънъл” и др. Тези организации се допитват до СФСГ за мнение по въпросите на сляпо-глухотата при съставянето на редица международни документи. В частност федерацията, в лицето на президента си Лекс Грандия има голям принос при разработката на Конвенцията за правата на хората с увреждания, когато става дума  за сляпо-глухите. Избирането през юни 2007 г. на господин Грандия за председател на Международният алианс на хората с увреждания също свидетелства за повишения престиж на СФСГ.
Европейският съюз на сляпо-глухите /ЕССГ/  изпита сериозни трудности със своята регистрация, която стана в Чехия едва три години след учредителното Общо събрание в датския град Фредериция. Вече дойде времето и за подготовка на Второто Общо събрание на съюза, което ще се проведе в края на април тази година в Хърватска. Като първи знак за  признанието на ЕССГ  в Европа може да се приеме това, че като изпълняващ  длъжността президент на съюза бях поканен на конференцията на Съвета на Европа /СЕ/ през септември м.г. в Загреб, посветена на приемането на Декларацията по изпълнението на плана за действие на СЕ в областта на уврежданията за периода 2006 – 2015 година. На тази конференция аз изнесох доклад за сляпо-глухотата, като особен вид увреждане, наблягайки на важността и необходимостта от специално отчитане на потребностите на сляпо-глухите в общоевропейските и националните правителствени програми за подпомагане на хората с увреждания.
Надявам се, че  Европейският съюз на сляпо-глухите в  близко бъдеще ще повишава своят авторитет и престиж в Европа. В неговите главни цели влиза и съдействието за създаване на нови национални организации на сляпо-глухите в европейските страни и развитие на сътрудничеството със Съвета на Европа, Eвросъюза и редица други отговорни институции.
- Впечатленията Ви от работата на Националната асоциация на сляпо-глухите в България?
- Моето мнение е, че вашата национална асоциация на сляпо-глухите в България добре се вписа в семейството на членовете  на Европейския съюз на сляпо-глухите и се проявява като една от най-активните национални организации в него. Макар и с непродължителен стаж, вашата асоциация вече постигна значителни резултати в посока на изпълнението на целите и задачите на ЕССГ. Тя се е заела с такива сложни и трудни начинания, като развитието на спорта и културната дейност в средите на сляпо-глухите в България и Европа. Това е чудесно.
- През настоящата година в нашата страна ще се проведе Първият Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Какво мислите за осъществяването на тази проява?
- Идеята за организиране на Първият Европейски празник на сляпо-глухите в България е много интересна и по мое мнение – перспективна. Това е начин да се демонстрират  разнообразните възможности на сляпо-глухите хора в тяхното самоутвърждаване и творческа активност. Това, също така, е  интересен почин на национално и международно равнище именно сред сляпо-глухите. Светът  все още твърде малко знае за  сляпо-глухите и техните възможности. И вашата, и нашата задача е да известим за това мероприятие на най-високо равнище, да го направим традиционно. То трябва да разбуди скрития потенциал на  сляпо-глухите хора. Мисля, че това ще активизира самите сляпо-глухи в различните европейски страни, а в бъдеще и в целия свят, към развитието на  културните и спортни дейности в нашите среди. Може би празниците на сляпо-глухите трябва да се съчетават с провежданите международни ваканции, или тези две мероприятия в бъдеще да образуват нова форма на  международните изяви за сляпо-глухи, включващи в себе си  активна почивка, културно-спортна рехабилитация, надпревара, с елементи на образованост и интеграция в обществото.
- Вашите пожелания към читателите на списание "Звук и светлина”, издание на Националната асоциация на сляпо-глухите в България?
- Искам да пожелая на читателите на списание "Звук и светлина”, от името на Европейския съюз на сляпо-глухите и лично от свое име, всестранни успехи в развитието и дейността на вашата асоциация,  разпространението на международно равнище на  добрите традиции, намирането на  силни и надеждни европейски партньори във вашите интересни начинания за привличането на сляпо-глухите в активен и съдържателен пълноценен живот. Желая на всички здраве, оптимизъм и мъжество в борбата за признаване на равните права и възможности на сляпо-глухите в България.

Въпросите зададе: Емил ПЕХЛИВАНОВ

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

Първото за годината заседание на УС на НАСГБ бе проведено в Пловдив на  20 и 21 февруари. На него се разгледаха редица текущи въпроси от дейността на асоциацията, взеха се и съответни решения.
            В информацията си за изминалия между последните две заседания период председателят на НАСГБ Димитър Парапанов се спря на работата по решаването както на основните, така и на текущите за асоциацията проблеми. Продължава отстраняването на някои неточности в отчетите на част от регионалните организации. В НЦРСГ "Хелън Келър”, въпреки липсата на интернатна база, не спира рехабилитационната дейност със сляпо-глухите, като се работи амбулаторно по обучението по компютърна грамотност на клиенти от Пловдив. Напредва и ремонтът на втория етаж на базата на НАСГБ на ул. "Весела” 30 в Пловдив, като вече са готови три стаи за интернат. Предстои  преустройството на три стаи за кабинети, както и изграждането на тоалетни и баня. Отчете се и издаването на първия за годината  брой на изданието на асоциацията – списание "Звук и светлина”.
            Бяха разгледани постъпилите молби за предоставяне на  помощни технически средства на членове на асоциацията. Бе приет и годишния отчет  на УС на НАСГБ за 2007 г., включително и финансовия отчет, както и плановете за дейността на УС на НАСГБ и проекто-програмата за развитието на асоциацията през настоящата година. Прие се и проекто-предложение за членския внос на асоциацията за 2009 г., който да бъде в размер на 2 лв., като този размер да се предложи за одобрение от Общото събрание на НАСГБ. Реши се, че УС одобрява проекто-бюджета на НАСГБ за 2008 г. и го внася за приемане от Общото събрание.
            В следващата точка от дневния ред бе прието решение за свикване на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ през месец април т.г. в Пловдив. УС задължи председателят на НАСГБ да се погрижи за цялостната организация, обезпечаваща успешното провеждане на събранието. Прие се решението най-малко 30 дни преди Общото събрание да бъдат изпратени покани с материалите по дневния ред до всички пълномощници и до всяка регионална организация срещу подпис.
            Управителният съвет прие график за провеждане на годишни отчетни регионални събрания на регионалните организации на асоциацията през месеците май и юни т.г.
           Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов информира членовете на УС за заседанието на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, проведено от 16 до 21 януари т.г. в Москва (материал за събитието публикуваме отделно).
            Членовете на УС на НАСГБ бяха запознати и с подготовката за Първия Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, който ще се проведе във Варна през настоящата година и ще премине под  патронажа на кмета на града Кирил Йорданов. (По темата ще публикуваме специален материал в някой от следващите броеве).

 "З.С."

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


ЗАСЕДАНИЕТО НА ИК НА ЕССГ В МОСКВА ИЗВЪРШИ МАЩАБНА
И СЕРИОЗНА РАБОТА

Уверихме се в големите грижи за сляпо-глухите в Русия

            Като координатор на НАСГБ, методист по алтернативни методи за общуване в НЦРСГ "Хелън Келър” и интерпретатор-придружител на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, имах възможност да присъствам и да добия впечатления от работата на  заседанието на Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите, провело се Храмът "Св.Василий Велики" в Москваот 16 до 21 януари т.г в руската столица Москва. Чрез страниците на списание "Звук и светлина” искам да споделя тези свои впечатления с неговите читатели.
Димитър Парапанов участва в това заседание в качеството си на одитор на ЕССГ и председател на Постоянната комисия по спорт и култура на сляпо-глухите към съюза. Заседанието бе проведено в Института за професионално обучение и подготовка на кадри "РЕАКОМП” на Всерусийското общество (асоциация) на слепите (ВОС). В работата му взеха участие Сергей Сироткин – изпълняващ длъжността президент на ЕССГ, Геир Йенсен от Норвегия – одитор  на ЕССГ, Мона-Брит Брьоберг от Швеция, член на Изпълкома и ковчежник на съюза. От комисията по изборите в общото събрание на ЕССГ участваха и Даниел Алварез Рейез от Испания и Саня Тарчай от Хърватска.  Г-жа Тарчай, като председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите "Додир”, е и домакин на конференцията по сляпо-глухотата и общото събрание на ЕССГ, които ще се проведат през април т.г. в Загреб. Тя бе придружавана от г-ца Таяна Тарчай, координатор на двете съвместни мероприятия. Присъства и президентът на Дефблайд Интернешънъл - Ди Би Ай (международната  организация за предоставяне на услуги на сляпо-глухи) г-н Уилям Грийн от Италия.
Успоредно със заседанието на Изпълкома се проведоха и заседания на помощните органи на съюза. Постоянната комисия по спорт и култура на сляпо-глухите проведе своето заседание под ръководството на г-н Парапанов. В него взеха участие и Сергей Сироткин, Геир Йенсен, Надежда Голован от Русия. Ценни идеи и предложения направи Уилям Гриин. Постоянната комисия прие решение, предложено и прието от Изпълкома, Първият Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите да се проведе в края на лятото в България, като се състои от: първенство по шахмат, фестивал на художествената самодейност и първенство по общофизически и лекоатлетически дисциплини. В рамките на празника да се проведат и Европейска конференция на тема: "Спортът и културата – средства за социална интеграция на сляпо-глухите” и Учредително събрание на Европейска организация по спорт и култура на сляпо-глухите.
За място на провеждането на Първия Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухиРъководството на ЕССГте бе определен град Варна. Предпочитанията към морската ни столица са, че тя има отлични международни транспортни връзки – международно летище, ж.п. гара, автогари, морска гара. Градът разполага с необходимите спортни и културни съоръжения и конгресни центрове за провеждането на всички разнообразни мероприятия на празника. Община Варна се е ангажирала да отдели достатъчно средства за провеждането на събитието, има и нужния опит в работата с хора с увреждания.
В по-нататъшния ход на заседанието, одиторите на ЕССГ Димитър Парапанов и Геир Йенсен извършиха ревизия на финансовото състояние на съюза по документи и финансов отчет, представени от ковчежника г-жа Мона-Брит Брьоберг. В банковата сметка на ЕССГ, НАСГБ също е внесла членския си внос в съюза за последните пет години /2003 – 2008 г./ - общо 75 евро.
Изпълнителния комитет на ЕССГ разгледа и други важни въпроси, по които прие конкретни решения. Подробно бе разисквана точката за провеждането на Шестата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите, на тема: "Сляпо-глухотата: равенство и многообразие” и Второто общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите, от 25 до 30 април в Загреб, Република Хърватска. Бяха  разгледани списъкът на подалите заявка за участие, бюджетът и финансовите източници, програмата  на тези мероприятия. В дневния ред на конференцията е предвиден и докладът на Димитър Парапанов на тема: “Спортът и културата – средства за социална интеграция на сляпо-глухите”. Едно от решенията на Изпълнителния комитет е и това, да се избере Програмен комитет на конференцията с председател Сергей Сироткин и членове Димитър Парапанов, Геир Йенсен и Саня Тарчай, с консултант Уилям Гриин.
Във Второто общо събрание на ЕССГ ще бъдат представени докладите на Изпълкома, на ковчежника, на одиторите, проекта за изменение и допълнение на устава. На базата на докладите на длъжностните лица, президентът Сироткин ще изготви общия доклад на Изпълкома. Общото събрание ще приеме нови членове на ЕССГ (молби са подадени от организации на сляпо-глухи от Казахстан и Словения).
По въпросите за информационната дейност бе прието, че Ян Якеш ще продължи да актуализира уеб-сайта на ЕССГ. В своя докладна г-н Уилям Гриин предложи съвместно сътрудничество и работа между Ди Би Ай, ЕССГ, Европейската мрежа на сляпо-глухите и Европейския съюз на слепите – това са организациите, които работят за сляпо-глухите в Европа и трябва взаимно да координират дейността си. Трябва да се търси помощта на Съвета на Европа. Конкретни договорености ще бъдат постигнати след избиране на ново ръководство на Общото събрание в Загреб тази година.
Друго, което ни направи силно впечатление при престоя ни в Москва, е голямата помощ, която Всерусийското общество на слепите  /ВОС/ оказва на сляпо-глухите в Русия. Сергей Сироткин е ръководител на отдела за рехабилитация на сляпо-глухите в института РЕАКОМП и, като председател на асоциацията на сляпо-глухите,  поддържа тясна връзка с ВОС и получава съдействие за цялостната си работа, засягаща сляпо-глухите. Сироткин, неговият технически сътрудник и интерпретатор-придружител – Андрей Ежов, както и екипът на отдела за рехабилитация на сляпо-глухите, са на щат към ВОС.  Директорът на института "РЕАКОМП”, г-н Ваньшин, разказа за работата на учебното заведение, чието име означава "рехабилитация чрез компютърни технологии” и в него се извършва професионална подготовка на хората с увредено зрение и на сляпо-глухите.
В Училището-дом в гр. Сергиев Посад - руски фолклорен танц на сляпо-глухите деца и техните учителкиВ един от дните на пребиваването ни в руската столица домакините организираха посещение на училището–дом за сляпо-глухи деца в град Сергиев Посад. Имахме възможност да го разгледаме изцяло и да се запознаем с многостранната му дейност – обучение на сляпо-глухи деца с различна степен на увреждания, в една много модерна и добре оборудвана база. Децата се обучават от ранна възраст, до 18 г., а след пълнолетие завършват професионални курсове в училището (по рисуване, скулптура, дърворезба, керамика, правене на восъчни свещи и др., според индивидуалните си възможности). Тези свещи се навиват ръчно от восъчни пити, като се поставя фитил. Възрастните сляпо-глухи работят в адаптирани работилници и живеят в общежитие към училището.  Произведените от тях изделия се продават както в магазините, така и в манастира в града – Сергиево-Посадската Лавра "Света Троица”.  Със съдействието на манастира е изграден и православен параклис в помещение на училището, където, освен рисувани, има и релефни икони с брайлови надписи за възприемане от слепи и сляпо-глухи. В параклиса се водят богослужения от свещеник към манастира. Този манастир – лавра, е място за поклонения от православните християни, тъй като е основан от Свети Сергий, покровителя на Русия. Визитата в училището завърши с концертна програма, изпълнена от възпитаници и преподаватели, в специална театрална зала, намираща се в сградата на институцията.  Вече в Москва, посетихме Дарвиновия природо-научен музей, Червения площад и църквата в Симоновския манастир, където се води богослужение на говорим и на жестомимичен език с тактилен превод и за сляпо-глухи, както и вероучение, като се използват релефни икони с брайлови надписи. Всички клисари и служители в манастира са с увреден слух. Самият Сироткин е дълбоко вярващ православен християнин и член на енорията.  Проведе се и съвместно новогодишно тържество със сляпо-глухи от Москва, съвпаднало с деня на Кръщение Господне (Йордановден) по руския православен календар. Всяка от чуждестранните делегации разказа за местните национални традиции при празнуването на Нова Година и Коледа, имаше викторина и забавни игри, артистично водени от г-н Ежов, в ролята на Дядо Мраз ("Дед Мороз”) и руската Снежанка ("Снегурочка”), изиграна от сляпо-глуха жена. Тържеството завърши с танци, под звуците на баяна на сляпо-глух музикант.
Успях да заснема с видеокамера всички тези посещения, които ще останат спомен за НАСГБ за ползотворните срещи, и за обогатяване и развитие на нашите дейности.

 

Светлозар ПАРАПАНОВ –
методист на НЦРСГ "Хелън Келър”
и координатор на НАСГБ


Нагоре
Към Съдържанието на броя


 КАК И КОЛКО ПОМАГА ДЪРЖАВАТА?

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЧУЕ И НАШИЯТ ГЛАС

            В конституцията ни има текст, който гласи: "Всички граждани на Република България са равноправни, независимо от възраст, пол, раса, образование, цвят на кожата, етнос, религия”. Всичко това звучи много добре, гали слуха. Но аз съм недоволен! Недоволен съм, защото нямам слух. Равноправност, интеграция… Аз пак съм недоволен – равноправие с кого, интеграция, но как?

СЛЯП СЪМ, глух съм, сакат съм. Ползвам слухов апарат, без който съм в пълна тишина. Досега ги получавахме на 5 години, а сега, по новите закони, ще ги получаваме на 6. До сега не съм доплащал за тях, този път обаче доплатих 60 лв. Нито веднъж не съм изкарал цели 5 години без ремонт на слуховия апарат. Винаги се налагаше да комбинирам със стари части – къде с друг апарат, къде с кабелче от стария, къде слушалка… Като посегна да го взема, често той пада на земята и започвам да го търся с крак. Накрая се оказва, че съм го настъпил, а ако много внимателно го търся, приплъзвайки крака, го подритвам или подбутвам, което също определено не е добре за неговото здраве. На всичко отгоре, в  резултат на променената технология, кабелът от трижилен стана двужилен и вече не мога да ползвам старите апаратчета за части. И какво излиза на практика? От една страна уж ни подпомагат, а от друга ни ограбват. Шумно ни се дава с едната ръка и тихомълком ни се отнема с другата. Ето от къде идва моето недоволство. Ако приравним слуховия апарат с мобилния телефон, то има ли телефон, който да се ползва 6 години? Изглежда обаче, че в Министерството на труда и социалната политика това не им е ясно, или по-скоро така им е изгодно.
СЛЕД КАТАСТРОФА арменецът Агоп от моя град остава без крака. Седи си в инвалидната количка на прозореца и когато минавам отдолу, ми вика:
-  Хайде Петка, да се сменим. Аз ще ти дам едно око, ти ще ми дадеш един крак. Така и двамата ще куцукаме с по един крак и ще виждаме с по едно око.
- Добре – казвам - ама ти поне можеш да  слезеш с количката на улицата и да се разхождаш.
- Ех, де да можеше, брат. Количката ми е в окаяно състояние. Има още три години да чакам за нова. Не мога да премина дори през прага, защото ще се разпадне, камо ли от тротоара да се спусна на платното на улицата. На ръце ме изнасят и вкарват близките ми…
Някаква буца заседна на гърлото ми и реших, че е безсмислено да спорим кой е по-голям нещастник от нас. Вижда се, че и двамата сме такива, макар и по различен начин.
НЕОТДАВНА  в пловдивско средно училище  уволниха директорката само заради това, че е в инвалидна количка.  Вдигна се голям медиен шум и някаква пъргава журналистка, между другото, й зададе и въпроса:
- Имате хубава количка, удобна ли е?
- Знаете ли колко ми отпусна държавата за нова количка?- попита на свои ред директорката -  860 лева! А знаете ли колко струва една електрифицирана инвалидна количка? 6300 евро! Събраха ми ги колегите, с помощта и на спонсори…

Ето, в тези три отделни случая може да се види колко помага държавата. В мен се насажда убеждението, че тежките случаи на инвалидност в нашата държава ги няма в схемата за подпомагане, или са приравнени към други, по-леки категории. Това определено ни ощетява. Очевидно тази категория хора с увреждания, може би неголяма на брой, просто е забравена в схемата. Това е, което ме кара да бъда недоволен от понятието "равноправност”. Равноправност, но с кого? Със здравите ли? Интеграция, но как? За каква интеграция може да става въпрос при един сляпо-глух, или при инвалид, който не може да напусне стаята заради инвалидната си количка? Иначе сме в Европа! За съжаление – само някои от нас. Може би тежките случаи трябва да ни изпратят в джунглите на Африка и Амазония – там няма конституционни права, оцелява само най-здравия, най-издръжливия, най-силния. Ето, така държавата и правителството ще си реши проблема с инвалидите "тежка категория”,  вместо да ни обърнат най-после внимание и поемат задълженията си.
            Имаме представители в Националния съвет за хората с увреждания, но изглежда връзката между този съвет и министъра на труда и социалната политика някъде се къса. Смятам, че, колкото и малко да сме, нашият глас трябва да бъде чут.  Затова трябва да викаме гръмогласно и да търсим правата си: Аврам от Велико Търново, Христо от София, Наско от Ямбол, Ваня от Бургас, Петко от Харманли и много други. Трябва да обединим своя глас, така че той да бъде чут от тези, които явно са по-глухи и от нас…

Петко АБАДЖИЕВ - Харманли 

Нагоре
Към Съдържанието на броя 

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg