Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 
Историята помни
 
 

БРАТСТВОТО
– с продължение –

      Щом пристигна в Рим, Ецио реши да се отбие първо в бордея, който Макиавели беше споменал като източник на информация. Навярно някои от имената, които изпращаше на Пантасилея по пощенските гълъби, идваха оттам. Искаше да провери как момичетата събират сведенията, но инкогнито. Разберяха ли кой е, щяха да му предоставят информация, каквато според тях той иска да получи.
      Намери адреса и спря пред табелата – "Разцъфналата роза". Нямаше никакво съмнение, но някак не приличаше на място, което висшите служители на Борджия посещават, освен ако не идваха тук да си сверят часовниците с бедните прослойки. Определено не можеше да се мери с бордея на Паола във Флоренция, поне отвън. Но пък и Паола не парадираше с пищна фасада. Ецио почука разколебано на вратата.
      Отвори я веднага привлекателно, закръглено момиче на около осемнайсет, в износена копринена рокля.
      Усмихна му се професионално.
      – Добре дошъл, страннико. Добре дошъл в "Разцъфналата роза".
      – Salve – каза той, когато тя отстъпи да му даде път.
      Залата за гости категорично бе стъпка нагоре, но също изглеждаше занемарена.
      – Как да удовлетворим желанията ти? – попита момичето.
      – Просто ме заведи при мадам.
      Очите на момичето се превърнаха в тесни цепки.
      – Мадона Солари не е тук – отговори то.
      – Разбирам. – Ецио замълча, несигурен как да постъпи. – Знаеш ли къде е?
      – Навън.
      Момичето стана определено по-недружелюбно.
      Ецио й се усмихна възможно най-пленително, но вече не беше младеж и усети, че не е успял да разчупи леда. Тя реши, че е служител на Борджия. По дяволите! Е, ако искаше да стигне донякъде, трябваше да се престори на клиент. И ако се наложи – наистина да действа като клиент.
      Тъкмо бе дообмислил стратегията си, когато входната врата се отвори с трясък и вътре влетя друго момиче с разрошени коси и раздърпана рокля. Изглеждаше уплашено до смърт.
      – Aiuto! Aiuto! – извика. – Мадона Солари…
      Захлипа, неспособна да продължи.
      – Какво има, Лучия? Съвземи се. Защо се връщаш толкова рано? Нали излезе с мадам и с клиенти?
      – Не бяха клиенти, Аниела. Те… те… казаха, че ще ни заведат на някакво място край Тибър, но там чакаше лодка и те се нахвърлиха върху нас с юмруци и ножове. Качиха мадам на лодката и я оковаха във вериги.
      – Лучия! Dio mio! Как успя да избягаш?
      Аниела прегърна приятелката си през рамо и я поведе към канапето край стената. Извади кърпичка и попи кръвта, избила от порязаната скула на Лучия.
      – Пуснаха ме. Изпратиха ме с послание. Те са търговци на роби, Аниела. Казаха, че трябва да я откупим. Иначе ще я убият.
      – Колко искат? – попита Ецио.
      – Хиляда дуката.
      – С колко време разполагаме?
      – С един час.
      – Значи имаме време. Чакайте тук. Аз ще я доведа. – "По дяволите! – помисли си Ецио, – лоша работа. Непременно трябва да разговарям с нея". – Къде са те?
      – Близо до остров Тибър има пристан, сър. Знаете ли го?
      – Много добре.
      Ецио тръгна бързо. Нямаше време да се отбие в банката на Киджи, а трите й клона не му бяха на път. Потърси услугите на лихвар, който постави тежки условия, но допълни сумата, с която Ецио вече разполагаше, до необходимите хиляда дуката. Въоръжен с парите, но решен да не се разделя с нито един грош освен в краен случай, той нае кон и ругаейки кучите синове, отвлекли човека, с когото искаше спешно да поговори, пое с бясна скорост към Тибър, разпръсквайки всички хора, пернати и кучета, изпречили се на пътя му.
      Откри лодката – по-скоро малък кораб – без затруднения, скочи от седлото и се втурна към мястото, където беше закотвена, крещейки името на мадам Солари.
      Похитителите й го очакваха. Двамата мъже на палубата насочиха пистолетите си към него. Ецио присви очи. Огнестрелно оръжие? В ръцете на дребни мошеници?
      – Нито крачка по-напред!
      Той отстъпи назад, но не отлепи пръст от бутона на Скритото острие.
      – Носиш ли проклетите пари?
      С другата си ръка Ецио извади бавно кесията с хиляда дуката.
      – Добре. Сега ще проверим дали капитанът е в добро настроение, та да не й пререже проклетото гърло.
      – Капитанът ли? За какви се мислите? Изведете я веднага!
      Яростният глас на Ецио сепна търговеца на роби. Той се поизвърна и извика на някого под палубата, който очевидно бе чул разговора, защото още двама се заизкачваха по стълбите към каютите, влачейки жена на около трийсет и пет. Гримът й беше размазан – и от сълзи, и от грубото отношение – грозни синини личаха по лицето, раменете и гърдите й, разголени под разкъсаната лилава рокля, разкриваща корсета й. По роклята имаше кървави петна, ръцете и краката й бяха вързани.
      – Ето го малкото съкровище – ухили се злорадо търговецът.
      Ецио задиша тежко. Брегът на реката пустееше, но остров Тибър се виждаше само на петдесетина метра. Де да можеше да изпрати вест на приятелите си! Чуеха ли нещо, щяха да решат, че пияни моряци вдигат глъчка – по реката гъмжеше от тях – а ако Ецио извикаше за помощ, мадам Солари щеше да се прости с живота си на мига. Както и той, освен ако мъжете не бяха ужасно лоши стрелци, понеже разстоянието беше незначително.
      Когато отчаяните очи на жената срещнаха погледа на Ецио, на стълбата се появи още един мъж, метнал небрежно дрипави останки от сако на военноморски капитан. Вторачи се в Ецио, после – в кесията с парите.
      – Подхвърли я – нареди грубо.
      – Първо ми я предай. И я развържи.
      – Глух ли си, мамка му? Подхвърли проклетите пари!
      Ецио пристъпи несъзнателно напред. Пистолетите веднага се насочиха заплашително към него, капитанът извади ятаган, а другите двама стиснаха по-здраво жената, която изстена и се сгърчи от болка.
      – Не приближавай! Иначе ще я довършим.
      Ецио спря, но не отстъпи назад. Премери на око разстоянието до палубата. Пръстът му трепна върху спусъка на Скритото острие.
      – Нося парите. В кесията са – каза той – и я размаха, прекрачвайки напред, докато очите им бяха приковани в нея.
      – Стой, където си! Не си играй с мен! Още една стъпка, и жената умира.
      – Тогава няма да си получите парите.
      – О, нима? Ние сме петима, а ти – един. Преди да стъпиш на палубата, приятелчетата ми ще са те простреляли в устата и в топките.
      – Първо ми я предай.
      – Ей, ти да не си идиот? Качиш ли се в проклетата лодка, курвата умира!
      – Месере! Ahitateme!* – проплака клетата жена.
      [* Господине! Помогнете ми (ит.). – Б.ред.]
      – Млъквай, кучко! – изръмжа един от мъжете, които я държаха, и я зашлеви през очите с дръжката на камата си.
      – Добре! – извика Ецио, забелязал как нови ручейчета кръв бликват от лицето на жената. – Стига! Пуснете я! Веднага!
      Подхвърли кесията на капитана. Тя се приземи до краката му.
      – Така ми харесва – каза търговецът на роби. – А сега да приключваме.
      Преди Ецио да успее да помръдне, той опря острието на ятагана си в гърлото на жената й го прокара надолу и надълбоко, като почти отсече главата й.
      – Ако си недоволен, отнеси жалбата към месер Чезаре – озъби се капитанът, когато тялото се свлече на палубата под фонтан от кръв. Почти незабележимо, капитанът кимна на мъжете с пушките.
      Ецио разбра какво ще последва и беше готов. Със светкавична скорост отбягна двата куршума и същевременно извади Скритото острие и скочи напред. Първо прониза лявото око на първия мъж, който държеше пленничката. Преди тялото му да се стовари върху земята, Ецио се сниши под яростно размахания ятаган на капитана, после се изправи и заби камата си в корема на противника и го разпори. Скритото острие не бе предвидено да разсича и се огъна леко, по-скоро късаше, отколкото режеше, но това нямаше значение.
      Оставаха стрелците. Както предвиждаше, те трескаво се опитваха да презаредят оръжията си, но паниката сковаваше ръцете им. Той прибра бързо Скритото острие и извади по-тежката си кама. Водеше твърде близък бой и не можеше да използва сабята, та затова му трябваше якото, назъбено острие на камата. Сряза дясната ръка на единия стрелец и го наръга с всичка сила в хълбока. Не успя да го довърши обаче, понеже вторият го удари изотзад с приклада на пистолета си. За щастие не улучи целта и Ецио, разтърсвайки глава да я проясни, се извъртя и прониза гърдите на мъжа, който бе вдигнал ръце за следващ удар.
      Ецио се озърна. Къде беше капитанът?
      Зърна го да се препъва по речния бряг, стиснал кесията, от която се сипеха монети. "Глупак – помисли си Ецио, – трябваше да вземе коня". Спусна се след него и го настигна с лекота, понеже кесията тежеше. Улови капитана за косата и го ритна по краката, принуждавайки го да коленичи с отметната глава.
      – Каквото повикало – такова се обадило – каза той и отсече главата на капитана точно както той бе убил мадам Солари.
      Остави гърчещото се тяло да се свлече на земята, взе кесията и се върна към лодката, събирайки пътьом разсипаните монети. Раненият търговец на роби пълзеше по палубата. Ецио го подмина и слезе долу. Претърси оскъдно обзаведената каюта и бързо откри малко ковчеже. Отвори го с кървавото острие на камата. Беше пълно с диаманти.
      – Не е зле – каза си Ецио, пъхна го под мишница и се изкачи тичешком на палубата.
      Прибра кесията, ковчежето и пистолетите в торбата на седлото и се върна при ранения мъж. Едва не се подхлъзна върху кръвта, в която се валяше търговецът на роби. Приведе се и сряза едното му ахилесово сухожилие, запушил с длан устата му, за да заглуши стенанията. Това щеше да го усмири. Задълго.
      Долепи устни до ухото на мъжа.
      – Ако оцелееш – каза му – и се върнеш при сипаничавата гнида, която наричаш свой господар, предай му поздрави от Ецио Аудиторе. Ако ли не, почивай в мир.
      Ецио не се отби веднага в бордея. Беше късно. Върна коня, купи за няколко монети кожена торба от коняря и прибра военните си трофеи и парите вътре. Метна торбата през рамо и тръгна към лихваря, който се изненада и разочарова да го види толкова бързо. Плати му дължимото и се прибра в стаичката си, стараейки се да се смесва с вечерната тълпа, когато на пътя му се изпречваха стражи на Борджия.
      Нареди да му донесат вода да се изкъпе, съблече се и се изми изнурено, мечтаейки Катерина да се появи ненадейно на прага. Този път обаче никой не му поднесе приятна изненада. Облече си чисти дрехи и натъпка мръсните в торбата. По-късно щеше да ги изхвърли. Почисти пушките и ги прибра в платнен сак. Мислеше да ги задържи, но те бяха тежки и обемисти, та реши да ги предаде на Бартоломео. Щеше да му подари и повечето диаманти, но след като ги огледа, Ецио избра петте най-големи и красиви и ги пъхна в собствената си кесия. Поне за известно време нямаше да му се налага да търси източници на средства.
      Всичко останало Лисицата щеше да изпрати в казармите. На кого другиго да се довериш, ако не на дружелюбно настроен крадец?
      Скоро беше готов да излезе отново. Преметна торбата през рамо и понечи да дръпне резето, но го налегна непреодолима умора. Беше изморен да убива; изморен от алчността, от жаждата за власт и от злочестините, които пораждаха.
      Беше изтощен от битки.
      Пусна резето, свали торбата и я остави върху леглото. Заключи вратата и се съблече отново. Духна свещта и се строполи на леглото. С последни сили обгърна с ръка торбата и веднага заспа.
      Знаеше, че почивката ще е кратка.
      В "Спящата лисица" Ецио предаде торбата с точни указания. Не искаше да възлага другиму задачата, но го чакаха по-неотложни дела. Оскъдните сведения, събрани от шпионите на Лисицата, съвпадаха със съобщенията, които Макиавели изпращаше на Пантасилея по пощенските гълъби. Това разсея почти напълно съмненията на Ецио, но Лисицата оставаше сдържан. Ецио го разбираше. Макиавели се държеше хладно, дори студено. Макар да бяха събратя флорентинци и Флоренция да не таеше добри чувства към Рим и особено към Борджия, Лисицата продължаваше да се съмнява въпреки всички доказателства.
      – Наречи го интуиция – лаконично отсече той, когато Ецио му изложи съображенията си.
      За Ябълката нямаше никакви новини, освен че все още беше в ръцете на Борджиите. Дали у Чезаре или у Родриго, обаче не беше ясно. Родриго съзнаваше добре възможностите й, но с оглед на напрежението помежду им, Ецио смяташе за малко вероятно да довери познанията си на Чезаре. Колкото до Чезаре, той беше последният, у когото бяха видели Ябълката, но нищо не подсказваше да я използва. Ецио се молеше човекът, на когото Чезаре я бе поверил, за да разбуди загадката й – ако го беше направил – или да е озадачен от тайнствените й сили, или да ги крие от господаря си.
      Макиавели бе потънал вдън земя. Не беше оставил вест дори в тайното убежище на асасините на остров Тибър. Ецио успя да научи само, че е "заминал", но явно не беше и във Флоренция. Двамата млади приятели, отседнали временно в Рим и стопанисващи скривалището – Балдасаре Кастилионе и Пиетро Бембо – бяха напълно благонадеждни и вече младши членове на Братството, не на последно място защото единият имаше връзки сред обкръжението на Чезаре, а другият – при Лукреция. Ецио съжаляваше, че първият скоро щеше да отпътува обратно за Мантуа, а вторият – за Венеция. Утешаваше се с мисълта, че ще са му полезни и в родните си градове.
      Доволен, че е направил всичко възможно на този фронт, той насочи вниманието си отново към "Разцъфналата роза".
      Този път, когато посети бордея, вратата беше отворена. Мястото изглеждаше някак по-свежо и по-светло. Помнеше имената на момичетата, които бе срещнал в деня, когато похитиха мадам Солари. Съобщи ги на по-възрастната и по-изискана жена в предната зала, охранявана от двама добре облечени, млади и любезни, но яки мъже. Казаха му, че ще намери момичетата във вътрешния двор.
      Озова се в розова градина, обградена от високи тухлени стени, почти закрити от пищни пълзящи розови храсти. В средата имаше малък фонтан, заобиколен от бели мраморни пейки. Момичетата, които търсеше, бяха тук и с още няколко свои посестрими разговаряха с две по-възрастни жени, застанали с гръб към него. Понечи да се представи – този път беше решил да изпробва нов подход – но изведнъж ахна.
      – Мамо! Клаудия! Какво правите тук?
      – Чакаме те. Макиавели ни каза да те потърсим тук. Преди да тръгне.
      – Къде е той? Във Флоренция ли го видяхте?
      – Не.
      – Но как се озовахте в Рим? – повтори той стъписано, обзет от тревога. – Да не би да са нападнали Флоренция?
      – Не, нищо подобно – отговори Мария. – Но слуховете са верни – имението ни е унищожено. Вече нищо не ни свързва с Флоренция.
      – И дори Монтериджони да не беше разрушен, никога не бих се върнала в крепостта на Марио – вметна Клаудия.
      Ецио я погледна и кимна. Разбираше какво мъртвило изглежда това място за жена като нея, но сърцето му се свиваше от боязън.
      – Затова дойдохме тук. Наехме къща в Рим – продължи Мария. – Мястото ни е до теб.
      В ума на Ецио се блъскаха мисли. Дълбоко в душата си, макар да отказваше да го признае дори пред себе си, той все още се кореше, че не е предотвратил смъртта на баща си и братята си. Беше проявил слабост. Мария и Клаудия бяха единствените оцелели от семейството му. Ами ако не успееше да ги опази? Не искаше да зависят от него.
      Той привличаше опасностите. Ако бяха близо до него, тях също ги грозеше опасност. Не искаше да е отговорен за тяхната участ. Щяха да се чувстват по-добре сред приятелите си във Флоренция. Там нищо не ги заплашваше, защото в града отново цареше стабилност под мъдрото ръководство на Пиеро Содерини.
      – Ецио – обади се Клаудия, прекъсвайки размислите му, – искаме да ти помогнем.
      – Изпратих ви във Флоренция, за да сте в безопасност.
      Опита се да прикрие раздразнението си, но усети, че думите му прозвучаха рязко. Мария и Клаудия изглеждаха стъписани и макар лицето на майка му да се разведри бързо, Ецио забеляза колко обидена и наскърбена е сестра му. Дали не бе прочела някак си мислите му?
      За щастие Аниела и Лучия ги прекъснаха.
      – Месер, извинете, но се тревожим. Още нямаме вести от мадам Солари. Знаете ли какво е станало с нея?
      Реакцията на Клаудия все още глождеше Ецио, но въпросът отклони вниманието му в друга посока. Чезаре явно бе успял да прикрие добре следите си. Но пък в Тибър откриваха тела всеки ден; някои – престояли доста дълго във водата.
      – Мъртва е – рязко отвърна той.
      – Какво? – извика Лучия.
      – По дяволите! – лаконично заключи Аниела.
      Новината се разпространи бързо между момичетата.
      – Какво ще правим сега? – попита една.
      – Ще затворим ли? – обади се друга.
      Ецио разбра какво подклажда безпокойството им. Под ръководството на мадам Солари, колкото и да недоволстваше Макиавели от работата й, тези момичета събираха информация за асасините. Без протекция и в случай че, както подсказваше смъртта на Солари, Чезаре бе заподозрял "Разцъфналата роза", каква участ щеше да ги сполети? От друга страна, ако Чезаре не смяташе Солари за единствената шпионка тук, нямаше ли досега да е взел допълнителни мерки?
      Така беше. Все още съществуваше надежда.
      – Не бива да затваряте – каза им Ецио. – Трябва ми помощта ви.
      – Но, господине, изгубени сме, ако някой не се наеме да стопанисва "Разцъфналата роза".
      Глас до него се обади решително:
      – Аз се наемам.
      Беше Клаудия.
      Ецио се обърна към нея.
      – Мястото ти не е тук, сестро!
      – Разбирам от организация – отвърна тя. – Години наред помагах на Марио.
      – Това е съвсем различно.
      Спокойният глас на майка им ги прекъсна:
      – Каква алтернатива имаме, Ецио? Очевидно ти трябва човек, и то бързо. Знаеш, че можеш да се довериш на сестра си.
      

Оливър Боудън

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg