Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2019 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Абонамент
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

  Приоритети  
 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

      На 26.07.2016 г. Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе третото си заседание за 2016 г. На заседанието присъстваха председателят Димитър Парапанов и членовете на УС: Соня Захариева, Величка Драганова и Калинка Ковачева. По уважителни причини отсъства зам.-председателят на УС Тодор Радев. Маринка Маринова–председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ, участваше със съвещателен глас. УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 19.04.2016 г. до 26.07.2016 г. УС на НАСГБ утвърди 6 нови членове, съответно по един от ТО Сливен, ТО Варна, ТО Стамболийски, ТО Шумен и двама от ТО Дулово. Не утвърди един кандидат от гр. Стара Загора (представил сам документите си), въз основа на становището на ТУС на ТО Стара Загора, Устава на НАСГБ: чл.26, т.26, чл.9, ал.3 и Наредбата за реда и условията за членство в НАСГБ: чл.4, ал.1.
      УС прие информация и отчети за извършените дейности през първото полугодие на 2016 г.: за предоставените помощни технически средства на членове на НАСГБ; отчета на УС за дейността на НАСГБ, финансовия отчет на НАСГБ и отчета на директора за дейността на НЦРСГ "Хелън Келър".
      УС взе решение за следните важни промени в Наредбата за реда и условията за културно-масовата дейност в НАСГБ: Сляпо-глухите могат да се изявяват като солисти, дуети и състави, но поради ограничените финансови възможности не се допуска никакво участие на виждащи, чуващи и слепи-чуващи лица в дуетите и съставите (трио, квартет и др.), както и включването им като музикален съпровод. Слабовиждащите помагат при придвижването на участници в самодейната група и едни на други. При необходимост от съпровод, да се ползва синбек. Промяната се прави освен поради ограничените финансови възможности и за да се изпълнява точка 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата, а именно, че настоящата наредба е издадена "с цел запазването същността на НАСГБ като организация на сляпо-глухи хора".
      УС не прие предложението от Панайот Димитров, председател на ТО на НАСГБ Русе, за безплатно получаване на сп."Звук и светлина" от всяка ТО на НАСГБ, поради следните причини:
      Държавната субсидия за издаване на сп. "Звук и светлина" е в размер на 5000 лв. за година и не може да покрие разходите за консумативи и текущи ремонти на брайловите и плоскопечатните принтери и компютрите. Няма отделен екип по издателската дейност, а специалните педагози на НЦРСГ "Х. Келър" се занимават и с издаването на списанието, като по този начин не се плащат отделни заплати. Заплащането на годишен абонамент, включително и от страна на ТО на НАСГБ, покрива нуждите от консумативи и необходима поддръжка на техниката. Освен това, цената на годишен абонамент е символична и е сравнима с цените за абонамент за изданията на ССБ. Въз основа на писмено предложение на ТУС на ТО Русе, по повод 65-годишнината на председателя на ТО на НАСГБ Русе Панайот Димитров и за неговото активно участие в развитието на дейността на асоциацията, УС го отличи с Грамота на НАСГБ.
      УС изслуша и одобри информациите от председателя на НАСГБ, членовете на УС и председателя и членовете на КС, присъствали на Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за отчетната 2015 г., проведени през месец юни 2016 г. Димитър Парапанов представи информация за ТО Стамболийски и ТО Пловдив; Тодор Радев–за ТО Бургас и ТО Сливен; Калинка Ковачева–ТО Добрич; Соня Захариева–ТО Перник; Величка Драганова–ТО Плевен; Маринка Маринова–ТО Горна Оряховица, ТО Габрово и ТО Русе; Калинка Стайкова–ТО Димитровград и ТО Харманли. Три от събранията по решение на УС на НАСГБ от 19.04.2016 г. бяха отчетно-изборни за избор на нови председатели: в ТО Стамболийски бе избран Георги Къртев; в ТО Бургас бе избрана Иванка Костова и в ТО Сливен бе избрана Антония Дюлгерова.
      УС на НАСГБ разгледа и състоянието на ТО Пловдив. Тъй като по решение на Община Пловдив работното място на председателя на ТО на НАСГБ Пловдив Снежанка Кирчева от м. февруари 2016 г. вече не е в НАСГБ, съгласно нейна писмена лична молба за освобождаване, на основание на Устава на НАСГБ, чл. 19, ал.1, т.5 ("членовете на ръководните органи на асоциацията могат да бъдат освобождавани предсрочно, когато: ... избраното лице не е в състояние да изпълнява възложените му функции в продължение на шест месеца") и т.8 ("по лична молба или заявление за освобождаване на избраното лице"), и ал.2 ("Решението за предсрочно освобождаване на председателя на ТО и членове на Териториалния управителен съвет (ТУС) се взема от УС на НАСГБ. Решението за предсрочно освобождаване на пълномощници на ОС се взема от Териториалното събрание, което ги е избрало"), УС взе следните решения: 1) освобождава предсрочно председателя и членовете на ТУС на ТО Пловдив до провеждането на извънредно отчетно-изборно събрание на ТО; 2) да се проведе извънредно отчетно-изборно събрание на ТО на НАСГБ Пловдив през периода 1 октомври–30 ноември на 2016 г., при следния дневен ред: "1. Отчет на ТУС на ТО Пловдив за периода 2014 г.–2016 г.; 2. Избор на нов председател на ТО Пловдив.; 3. Избор на нов ТУС на ТО Пловдив.; 4. Вземане на решение от териториалното събрание за предсрочно освобождаване на Снежанка Кирчева като пълномощник на Общото събрание на НАСГБ. Избор на нов пълномощник на Общото събрание на НАСГБ. 5. Разни."
      УС взе за сведение докладната от Маринка Маринова за проведените през месеците април и май 2016 г. ревизии на ТО на НАСГБ за 2015 г. Също така прие информация за заседанието на НСИХУ на 22 юни 2016 г. и за провеждането на Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите (04-09.07.2016 г).ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НСФСГБ

      На 27.07.2016 г. в гр. Пловдив се проведе Общо годишно отчетно събрание на Националната спортна федерация на сляпо-глухите (НСФСГБ) за отчетната 2015 г., на което участваха: председателят на НСФСГБ Димитър Парапанов и пълномощниците на Общото събрание (ОС): Кирил Дамянов (председател на Обединен спортен клуб на сляпо-глухите (ОСКСГ) "Марица" Пловдив), Калинка Ковачева (председател на ОСКСГ "Устрем" Добрич), Ваньо Биячев (председател на ОСКСГ "Вихър" Варна) и Ангелина Кръстева (председател на ОСКСГ "Августа–Стара Загора"). Присъстваха също Ивелин Иванов (председател на ОСКСГ "Мадарски конник" Шумен) и Светлозар Парапанов–изпълнителен директор на НАСГБ. По уважителни причини отсъстваха Красимир Касабов–председател на ОСКСГ "Станимашка светлина"–Асеновград и Снежанка Кирчева–председател на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ.
      Единодушно бяха приети Отчетът на Управителния съвет (УС) за дейността на НСФСГБ за 2015 г. и Отчетът на КС на НСФСГБ за 2015 г. При обсъждането на Програмата за дейността на НСФСГБ за 2016 г., председателят Димитър Парапанов информира пълномощниците на ОС за последните обстоятелства от юли 2016 г. По настоящия Закон за физическото възпитание и спорта, са необходими 7 спортни клуба–членове на спортна федерация, за получаване на спортен лиценз. През месец юли 2016 г. бе оповестен проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта, предложен от Министерството на младежта и спорта (ММС), в който се променят условията за предоставяне на спортен лиценз–вече не е задължително членството в международна спортна федерация (само се представя информация, ако има такова), но за сметка на това има ново много утежняващо условие: броят на клубовете–членове се увеличава на 15, регистрирани в най-малко 3 административни области. За да получава финансиране с публични средства (ежегодна държавна субсидия), спортната федерация по новия проекто-закон трябва да има най-малко 20 клуба. Това означава, че ММС има желание да ограничи броя на спортните лицензи. Освен ежегодното субсидиране на лицензираните спортни федерации, се предвижда допълнително финансиране от бюджета на ММС на други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което ще се прави само с конкретна цел за подпомагането на прояви, популяризиращи и утвърждаващи развитието на спорта, и съгласно наредби на ММС. Това допълнително финансиране от ММС ще се обявява година за година с различни цели и ще бъде на конкурсно-проектен принцип, но не са ясни критериите и размерите на финансиране, които ще се предложат от ММС.
      Тъй като този нов Закон предстои да бъде приет, то тези 15 или 20 членуващи клуба са много трудно достижима цел за НСФСГБ и това означава, че скоро няма да можем да получим спортен лиценз и ежегодна субсидия. При така създалата се ситуация, единственият изход е да установим контакти и да подадем молби за членство в други международни спортни организации, за които имаме информация, че в определена степен работят и със сляпо-глухи спортисти: това са Международната спортна асоциация на слепите IBSA и Международният комитет по шахмат за глухи ICCD, които имат много по-големи възможности да финансират първенства и дейности на НСФСГБ, в сравнение със средствата, които могат да бъдат получени от българската държава.
      На 03 юли проведохме среща на членове на ръководството на Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ), на която участваха президентът Димитър Парапанов, вицепрезидентът Гайр Йенсен от Норвегия и членът на Изпълнителния комитет (ИК) Надежда Голован от Русия, а ковчежникът на СФСГ Кристер Нилсон от Швеция присъстваше като наблюдател. Останалите членове на ИК не участваха по финансови причини. Решенията, взети на тази среща, бяха приети от ОС като дейности от Програмата на НСФСГБ за 2016 г. Обсъди се следващият Втори Световен Празник на специфичните възможности на сляпо-глухите да се проведе през 2019 г. отново в България, тъй като бяха оценени високо нашите възможности успешно да провеждаме национални и международни спортни състезания и фестивали на художествената самодейност на сляпо-глухите (вече два европейски и един световен). Предложи се след публикуването на класиранията и пълната информация за Първия световен празник на английски език през 2016 г., да се разпространи до всички континенти и съобщение за Втори световен празник–България–2019 г., за да могат организациите на и за сляпо-глухи още от сега да започнат необходимата финансова и спортна подготовка. Бе прието Димитър Парапанов да осъществи юридическа консултация с адвокат за регистрация на МСФСГ в България съгласно българското законодателство. Ако генералният секретар Еско Янти и ковчежникът Марти Авила имат възможност да осъществят регистрация на МСФСГ и във Финландия.
      При наличие на възможности след приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорта ще продължи работа по лицензирането на спортната дейност на НСФСГБ от Министерство на младежта и спорта. Ще се работи за основаване на нови ОСКСГ.
      През декември 2016 г. ще проведем и Общото отчетно-изборно събрание на НСФСГБ за периода м. декември 2011 г.–м. декември 2016 г.
      ОС гласува членският внос на ОСКСГ за 2016 г. и 2017 г. да бъде в размер от 15 лева на година.
      Единодушно бе приет основаният през 2015 г. ОСКСГ "Мадарски конник"–Шумен за член на НСФСГБ, с което клубовете стават шест.

Светлозар Парапанов –
изп. директор на НАСГБ

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg