Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2020 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

 

 

 

 

Приоритети

 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.011-0013 "ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И РАЗВИТИЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В РАМКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА" ИЗПЪЛНЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАСГБ е организация с обществена полза с традиции по отношение на грижата, застъпничеството, обучението и рехабилитацията на лицата с двойна сензорна загуба. Към настоящия момент организацията изпълнява Проект: BG05M9OP001-2.011-0013 "Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията.

На 19 февруари 2020 г., от 10.00 ч., хотел "Интелкооп", конферентна зала, гр. Пловдив, ул."Константин Нунков" № 13А, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проекта и неговата същност.

Сляпо-глухотата е уникално сензорно увреждане и е предпоставка за сериозни затруднения по отношение на комуникацията и достъпа до информация, ориентирането и мобилността, самостоятелността, независимостта, самообслужването, води до намаляване на двигателната активност. Налице са сериозни ограничения във всички възможни сфери на човешката дейност. Тези ограничения се преодоляват посредством предоставянето на социални услуги и системно обучение от подготвени специалисти, които имат необходимите професионални умения, знания и компетенции за работа с хората със сляпо-глухота. Рехабилитационната и социална работа при лицата с двойно сензорно увреждане е насочена към възстановяване на социалните функции на личността. Основната задача е да се постигне в максимална степен самостоятелен и независим начин на живот.

През м. октомври 2018 г.,се проведе двудневен семинар на тема "Специфичните възможности на сляпо-глухите и ролята им в обществото". На семинара хората със сляпо-глухота бяха информирани за своите специфични възможности, права и ролята им в обществото съгласно КПХУ на ООН, признаването на увреждането "сляпо-глухота" в нея; възможностите за комуникация с близките и околните, чрез специфични начини за общуване за сляпо-глухи; специфични потребности на човека със сляпо-глухота от достъп до информация и комуникация, чрез интерпретатори на сляпо-глухи и преводачи на жестов език; План 2015 – 2020 за въвеждане на жестовия език, специфичните начини за комуникация със сляпо-глухи, интерпретатори и преводачи.

В Центъра за рехабилитация на НАСГБ, по дейност 4: "Подкрепа за центрове за хора със сляпо-глухота – мотивиране участието на пазара на труда",

се проведе модул за обучение на тема "Развиване на умения за търсене на работа на хора с увреждания", водено от 2-ма специалисти от екипа на НАСГБ – психолог и специален педагог. Обучението беше ориентирано в следните направления:

- Изграждане и затвърждаване на положителна личностна самооценка;

- Ориентиране на пазара на труда, източници за търсене на работа, проучване на работни места;

- Подготовка на документи за кандидатстване за работа – попълване на формуляр за работа, изготвяне на успешна автобиография и мотивационно писмо;

- Попълване на електронни заявления по Интернет;

- Развитие на умения за успешно представяне по време на интервю за работа;

- Изграждане на мрежа от контакти;

- Маркетинг на увреждането;

- Адаптация и приспособяване на новото работно място – очаквания на служителя, очаквания на работодателя;

- Придобиване на трудови навици.

Проведоха се събития по Дейност 7 – "Подкрепа за центрове за хора със сляпо-глухота - мероприятия за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи" и по Дейност 2 – "Партньорство на местно и регионално ниво между страните в процеса на социално включване на хората със сляпо-глухота и утвърждаване на добри практики" в ТО на НАСГБ – Габрово, В. Търново, Силистра, Русе, Кърджали и София.

Имаше ползотворни дискусии, на които се обсъдиха въпроси, свързани с ежедневието, професионалната реализация и интеграция на сляпо-глухите хора. Бяха поставени наболели проблеми, като кои са почивните станции за балнеолечение, в които сляпо-глухите могат да летуват с намаление, къде могат да кандидатстват за необходимата за целта индивидуална оценка, откога ще стартира личната помощ за хората от тяхната социална общност и още много други.

В Центъра за рехабилитация на НАСГБ, се провеждат обучения в посока Самооценка и психологическа подкрепа при загуба на зрение и слух.

Психологическата и мотивационна помощ и подкрепа се осъществява чрез индивидуална и групова работа с потребителите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижирано отношение). Диагностичният процес в социалната работа е търсене на отговор каква е индивидуалната характеристика на клиента, какъв е актуалният му проблем, какви ресурси, средства има за справяне с него, по какъв начин трябва да се мотивира, за да се справи успешно със ситуацията.

отново в Центъра за рехабилитация на НАСГБ, на потребители от целевата група от НАСГБ, се провеждат социални, правни, здравни и трудови консултации, водени от 3-ма специалисти от екипа на НАСГБ – юрист и специални педагози.

Юридическите консултации имат за цел да формират положително отношение у сляпо-глухите лица към гражданското общество, да информират потребителите за юридически казуси, които ги касаят и за реда и условията за тяхното решаване. Консултирането има за задача да повиши достъпа до информация за правата на хората с увреждания, с цел социалната им адаптация. Потребителите се запознават със Законодателството, касаещо хората с увреждания.

Социалните консултации са насочени към установяване на трудностите и проблемите в живота на потребителите и улеснение на отношението им към тях. Преценка на състоянието на личните ресурси, потенциали, желания, нагласи, бариери, отговорности и необходимите стъпки за тяхното преодоляване. Дискутират се въпроси като: социални проблеми, създадени от увреждането, скрита дискриминация, човекът с увреждане и другите.

Дейността е от изключителна важност за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания. Тя съдейства за повишаване мотивацията за преодоляване на социалната изолация, формиране на гражданска култура и активно поведение, усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги, реализиране на регламентирани права, облекчения и преференции. Потребителите получават знания в сферата на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, социалното подпомагане, необходимите документи за получаване на помощни средства, здравното обслужване.

В Центъра на НАСГБ се провежда и обучение в използване на съвременни технологии за комуникация и достъп до информация при сляпо-глухи.

Обучението включва:

- Компютърно обучение за сляпо-глухи, ползващи компютър със синтетична реч;

- Компютърно обучение за сляпо-глухи, ползващи компютър с Брайлов дисплей;

- Компютърно обучение за сляпо-глухи, ползващи компютър с визуален монитор.

Обучението включва теория и практика. Придобиват се базисни умения за работа с операционна система Windows и Андроид, текстови документи, Интернет среда и електронни комуникации. Овладяват се клавишните комбинации и жестовете за изследване и придвижване на специфичния софтуер със синтетична реч. Придобиват се умения за използване на софтуер за адаптиране на визуалния екран към индивидуалните особености на сляпо-глухите.

Обучението се извършва чрез индивидуални занимания с потребителите. Потребителите получават:

- Обучение за работа чрез специализиран софтуер: "Jaws for Windows", "NVDA", "TalkBack" и синтезатор на българска реч.

- Овладяване на умения за писане, четене, текстообработка.

- Работа с документи.

- Ползване на достъпни страници в Интернет.

- Електронна поща, Facebook и Skype.

- Работа с книги в MP3 и електронен формат.

- Умения за работа с функциите за увеличение на екрана - мащабиране, ползване на удебелен шрифт и уголемен размер на обектите.

Центъра на НАСГБ предлага на потребителите и дейности, насочени към занимателна терапия и развлечения. Дейностите, извършвани в свободното време са важен социализиращ фактор. Предоставят се услуги за осмисляне на свободното време и подпомагане на общуването, които включват:

- Честване на рождени и имени дни;

- Излети до близки природни обекти;

- Беседи;

- Занимателни игри като шах, карти, не се сърди човече, домино, дама и др.

В края на обученията, потребителите от целевата група придобиват нови умения за общуване, придвижване, достъп до информация, умения за работа с информационните и телекомуникационните технологии. Подобряват възможностите си за самостоятелен и независим начин на живот.

По данни на НАСГБ в България има около 550 души с различна форма на сляпо-глухота, от които 20 са тотално сляпо-глухи. Много от тях остават без грижата на своите близки и роднини. За съжаление в страната не съществуват институции, които да оказват специфичната помощ и подкрепа, от която се нуждаят тези хора.

Ето защо приоритет на НАСГБ е изграждане на център за сляпо-глухи лица, предоставящ рехабилитационни и социални услуги на хората с двойно сензорно увреждане от цялата страна.

Единствено Националната асоциация на сляпо-глухите в България има необходимия ресурс, опит и познания за създаването и управлението на подобен център без аналог в България. Това е първият и единствен по рода си Център за хора със сляпо-глухота в България.

Величка Драганова
Председател на НАСГБВ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

На 20.02.2020 г. от 16:15 ч. в гр. Пловдив, хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" №13А, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).

На заседанието присъстваха:

1. Величка Драганова - председател на УС.

2. Тодор Радев - член на УС.

3. Ваньо Биячев - член на УС.

4. Владимир Маринов - член на УС.

5. Стойко Карамфилов - член на УС.

На заседанието присъстваха също: Анелия Джигнарова - председател на КС на НАСГБ, Цветана Гребчева - счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов - протоколчик и чете докладните в заседанието.

Отчетът за дейността на НАСГБ представи свършеното за периода от 11 ноември 2019 г. до 20 февруари 2020 г. Бяха обхванати всички дейности с детайлно обяснение.

В основата на доклада е акцентът по дейности, свързани с имота с учредено право за безвъзмездно ползване от НАСГБ, на ул. "Преспа" №6.

Продължиха процедурните действия по узаконяване на преустройството на сградата на ул. "Преспа" №6. След получаване архитектурните планове, същите са подадени със заявление до Район "Източен" за издаване разрешение за преустройство. Подадено е допълнително заявление до Района, за издаване кадастрална схема на околните сгради около района, за да може архитектът да изготви план на разположението на сградата спрямо околните сгради (т. нар. "ситуация"). Веднага след получаване плановете на Електро и ВиК инсталациите, са внесени с допълнително заявление. "След заседание на Експертен съвет по устройство на територията на район "Източен" към Община Пловдив, се установява, че трябва да се набавят още допълнителни проекти, в т. ч. и проект за пожарна безопасност, което също изисква необходимото време за изработване и предоставяне на архитекта на района. За съжаление нещата се проточиха доста дълго, спазвайки сроковете по закон. В крайна сметка разрешението за преустройство и строеж, влезе в сила. Извървя се и процедурата по откриване на строителна площадка, изготвяне на Акт обр.14 за приемане на конструкцията, издаване на Кадастрална схема с ново предназначение на самостоятелния обект в сграда - "за здравни и социални услуги", изготвяне на окончателен доклад и на Констативен Акт обр.15, за установяване годността на приемане на строежа.

Район "Източен" на Община Пловдив, регистрира Технически Паспорт на строеж: "Преустройство на съществуваща сграда в инфраструктурен самостоятелен обект, в самостоятелен обект за обществени, здравни и социални услуги" и издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. От компетентните органи за строителен надзор и от комисия от район "Източен" е направен окончателен оглед на сградата, като беше констатирано безупречното изпълнение на строително-ремонтните дейности. Не малка част от финансирането на ремонта, бяха осигурени със средства от проекта, който НАСГБ изпълнява. Предстои оборудване, което се финансира със средствата предвидени в същия проект.

От представеното дотук е видно, че строителството е дълъг и продължителен процес, като се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до "заветния" Акт – заветен, защото удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, т.е. да се ползва по предназначение.

Междувременно стартира санирането на сградата. Средствата за цялостното извършване на санирането бяха набрани от дарения.

Докладът по финансовата част беше представен от счетоводителя на НАСГБ г-жа Гребчева, която очерта финансовата картина за изминалия и текущ период.

В докладната по точката от дневния ред: "Утвърждаване на членове на НАСГБ", бяха предоставени документите на 6 кандидати за членство в НАСГБ, със становища от съответните териториални управителни съвети (ТУС), които бяха утвърдени, както следва:

1. От ТО – Пловдив - 2 утвърдени кандидати.

2. От ТО – Благоевград - 2 утвърдени кандидати.

3. От ТО - Асеновград - 2 утвърдени кандидати.

Обсъдени бяха и други текущи въпроси, като например: определяне дата за церемония по откриване на обновената сграда, определяне дата, час, място на провеждане на годишно-отчетно събрание на НАСГБ и дневния му ред.

С това, заседанието на УС завърши и то беше закрито.

Величка Драганова
Председател на НАСГБ

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg